you may find doing this job very

Câu hỏi:

04/04/2020 22,673

A. relaxing 

Bạn đang xem: you may find doing this job very

Đáp án chủ yếu xác

Kiến thức: Từ vựng, kể từ loại

Giải thích:

relaxing (a): tự do thoải mái, thoải mái và dễ chịu       relaxed (a): tự do thoải mái, thoải mái và dễ chịu

relax (v): thư giãn và giải trí                           relaxation (n): sự thư giãn và giải trí, tự do thoải mái

Vị trí này tao cần thiết một tính kể từ. Sự không giống nhau thân thích tính kể từ đuôi –ing và –ed: Tính kể từ đuôi –ing thể hiện tại thực chất, Điểm sáng của việc vật, sự việc; còn tính kể từ -ed chỉ tâm lý quả đât.

Tạm dịch: Bạn hoàn toàn có thể thấy thực hiện việc làm này đặc biệt thư giãn và giải trí. Thử xem!

Chọn A 

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I demand to tát know how this vase ______, and no one is leaving till I find out. 

A. got broken 

B. was breaking 

C. has broken 

D. is broke 

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions.

“Please, let my child go!” she begged the kidnapper.

A. She begged the kidnapper to tát let her child to tát go

B. She pleaded with the kidnapper to tát release her child

C. She solemnly ordered the kidnapper to tát mix her child không tính phí.

D. She pleaded the kidnapper to tát let her child go. 

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

The head teacher has asked mạ to tát take the new boy under my ______ and look after him. 

A. sleeves 

Xem thêm: biển đông là cầu nối giữa hai đại dương

B. arm 

C. wing 

D. cloak 

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

She fell over in the last minutes. She didn't win the race. 

A. If she didn't fall over in the last minutes, she would win the race. 

B. She didn't win the race even though she fell over in the last minutes 

C. Not having won the race, she fell over in the last minutes 

D. She could have won the race if she hadn't fallen over in the last minutes

Câu 5:

Turn off this machine, please. The harsh sound really _______ mạ crazy. 

A. bothers 

B. drives 

C. worries 

D. takes 

Câu 6:

You'll have to tát _____ a better idea kêu ca that if you want to tát win. 

A. come in for 

B. come up with 

C. bring out 

Xem thêm: các thì trong tiếng anh lớp 8

D. get down to