xà phòng hoá 8 8 gam etyl axetat bằng 200ml

Câu hỏi:

10/08/2019 505,359

Xà chống hóa 8,8 gam etyl axetat bởi 200 ml hỗn hợp NaOH 0,2M. Sau khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, cô cạn hỗn hợp chiếm được hóa học rắn khan đem lượng là

Bạn đang xem: xà phòng hoá 8 8 gam etyl axetat bằng 200ml

A. 3,28 gam.   

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án A

este  = 8,8 : 88 = 0,1 mol   >   nNaOH = 0,2.0,2 = 0,04 mol

Vậy este dư, NaOH hết

CH3COOC2H5 + NaOH t°  C2H5OH  +  CH3COONa

Chất rắn khan chiếm được là CH3COONa

Theo phương trình: nCH3COONa=nNaOH = 0,04 mol

⇒ m rắn  = mCH3COONa = 0,04.82  = 3,28 g

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thủy phân trọn vẹn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X với 100 ml hỗn hợp KOH 1M (vừa đủ) chiếm được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

A. etyl format.            

B. etyl axetat. 

C. etyl propionat.        

D. propyl axetat.

Câu 2:

Đốt cháy trọn vẹn 7,8 gam este X chiếm được 11,44 gam CO2 và 4,68 gam H2O. Công thức phân tử của este là

A. C2H4O2                    

B. C3H6O2                     

C. C4H8O4                     

D. C4H8O2

Câu 3:

Khi châm cháy trọn vẹn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh đi ra ngay số mol O2 vẫn phản xạ. Tên gọi của este là

A. metyl axetat.          

Xem thêm: i suddenly remembered that i

B. etyl axetat. 

C. n-propyl axetat.      

D. metyl fomiat.

Câu 4:

Khi châm cháy trọn vẹn 4,4 g hóa học cơ học X đơn chức chiếm được thành phầm chỉ chứa chấp 4,48 lít khí CO2 và 3,6 g nước. Nếu mang lại 4,4 g X thuộc tính với hỗn hợp NaOH vùa đầy đủ và cho tới khi phản xạ trọn vẹn chiếm được 4,8 g muối hạt của axit cơ học Y và hóa học cơ học Z. Tên của X là

A. Etyl axetat 

B. Etyl propionat        

C. isopropyl axetat      

D. Axetyl propionat

Câu 5:

Đun rét hóa học mập cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 40 kilogam hỗn hợp NaOH 15%, fake sử phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Khối lượng (kg) glixerol chiếm được là

A. 13,8                          

B. 4,6                            

C. 6,975                        

D. 9,2

Câu 6:

Đun rét 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml hỗn hợp NaOH 1M. Sau khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, cô cạn hỗn hợp chiếm được ancol etylic và 10,8 gam hóa học rắn khan. Công thức cấu trúc của X là

A. CH3COOC2H5.      

B. C2H5COOC2H5.     

C. C2H3COOC2H5.     

Xem thêm: công thức tính điện dung

D. C3H5COOC2H5.