we stayed in that hotel despite the noise

We stayed in that khách sạn despite the noise.

Bạn đang xem: we stayed in that hotel despite the noise

A. No matter how noisy the khách sạn was, we stayed there

B. Because of the noise, we stayed in the khách sạn.

C. Despite the khách sạn was noisy, we stayed there

D. We stayed in the noisy khách sạn and we liked it

Đáp án A

Dùng cách thức loại trừ: Câu gốc sử dụng “despite – đem dù” chỉ sự tương phản => B loại vì thế because + of : chính vì ( chỉ nguyên do, nguyên vẹn nhân ) C cũng loại vì thế despite + N, nhưng mà câu C lại là 1 mệnh đề “the khách sạn was noisy” D cũng sai, vì thế ý câu gốc ko kể ý “liked it” A đích. No matter how (however) + adj + S +V , clause : dù là..... lên đường chăng nữa... thì …..

Tiếng anh cho những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ
Combo sách học tập giờ đồng hồ anh tiếp xúc cơ bạn dạng cho những người mới nhất chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ
Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5 100.000đ 59.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Tiếng anh cho những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ
Combo sách học tập giờ đồng hồ anh tiếp xúc cơ bạn dạng cho những người mới nhất chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ
Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5 100.000đ 59.000đ

Xem thêm: cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước

Sách lập trình sẵn Python cơ bạn dạng, cho những người mới nhất chính thức Moonbook

150.000đ 99.000đ

XEM THÊM SÁCH ID