vùng nào sau đây có số lượng đô thị nhiều nhất nước ta

  1. Lớp 12

  2. Vùng nào tại đây có số lượng đô thị nhiều nhất nước ta?

hint-header

Cập nhật ngày: 14-09-2022


Chia sẻ bởi: Đức Thịnh Nguyễn


Vùng nào tại đây có số lượng đô thị nhiều nhất nước ta?

A

Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B

Bắc Trung Bộ.

C

Đồng bằng sông Hồng.

D

Đông Nam Bộ.

Chủ đề liên quan

Nhận xét này tại đây đích thị với Điểm lưu ý đô thị mới nước ta?

A

Đô thị hóa VN ra mắt nhanh chóng.

B

Phân phụ thân khu đô thị không đồng đều Một trong những vùng.

C

Trình phỏng đô thị mới cao.

D

Dân trở thành thị rung rinh tỉ trọng cao vô số dân.

Đặc điểm này tại đây ko nên là biểu thị của quy trình khu đô thị hóa?

A

Tỉ lệ dân vùng quê đem Xu thế tăng.

B

Dân cư trở thành thị đem Xu thế tăng.

C

Dân cư triệu tập vô TP.HCM rộng lớn.

D

Phổ biến hóa thoáng rộng lối sinh sống trở thành thị.

Quá trình khu đô thị hoá ra mắt mạnh mẽ và uy lực nhất ở VN vô thời kỳ này sau đây?

A

Pháp nằm trong.

B

1954 - 1975.

C

1975 - 1986.

D

1986 đến giờ.

Phát biểu này tại đây không đích thị với số lượng dân sinh vùng quê và số lượng dân sinh trở thành thị nước ta?

A

Cả số lượng dân sinh trở thành thị và vùng quê đều tăng.

B

Dân số trở thành thị nhiều hơn nữa vùng quê.

C

Dân số trở thành thị tăng nhanh chóng rộng lớn vùng quê.

D

Dân số vùng quê nhiều hơn nữa trở thành thị.

Phát biểu này tại đây đích thị với Điểm lưu ý đô thị mới ở nước ta?

A

Phân phụ thân khu đô thị đều theo dõi vùng.

B

Tỉ lệ dân trở thành thị tăng.

C

Cơ sở hạ tầng khu đô thị tân tiến.

D

Trình phỏng đô thị mới cao.

Phát biểu này tại đây đích thị với đô thị mới ở VN hiện nay nay?

A

Tỉ lệ dân trở thành thị bất biến.

B

Số khu đô thị giống như nhau ở những vùng.

C

Số dân ở khu đô thị nhỏ rộng lớn vùng quê.

D

Trình phỏng đô thị mới còn rất rất thấp.

Phát biểu này tại đây không đích thị về đô thị mới ở nước ta?

A

Tỉ lệ dân khu đô thị đem Xu thế tăng.

B

Trình phỏng đô thị mới không vừa ý.

C

Quá trình đô thị mới ra mắt chậm rãi.

D

Phân phụ thân khu đô thị đồng đều toàn quốc.

Đặc điểm của khu đô thị VN lúc bấy giờ là

A

đều đem quy tế bào rất rộng.

B

phân phụ thân đồng đều toàn quốc.

C

có nhiều loại không giống nhau.

D

cơ sở hạ tầng tân tiến.

Phát biểu này tại đây không đích thị với đô thị mới ở VN hiện nay nay?

A

Tỉ lệ dân trở thành thị tăng.

B

Trình phỏng đô thị mới thấp.

C

Số dân khu đô thị to hơn vùng quê.

D

Số khu đô thị không giống nhau giữu những vùng.

Thành phố này tại đây ko nên là TP.HCM trực nằm trong Trung ương?

Xem thêm: biển đông là cầu nối giữa hai đại dương

A

Hải Phòng

B

Huế.

C

Đà Nẵng

D

Cần Thơ.

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 15, hãy cho thấy những khu đô thị đem quy tế bào số lượng dân sinh kể từ 200 001 – 500 000 đứa ở vùng Duyên hải Nam Trung Sở là khu đô thị nào?

A

Đà Nẵng, Quy Nhơn.

B

Quy Nhơn, Nha Trang.

C

Nha Trang, Phan Thiết.

D

Phan Thiết, Tuy Hòa

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 15, hãy cho thấy đô ganh đua ̣nào tại đây ko nên là đô ganh đua ̣loaị 2

A

Mỹ Tho

B

Bảo Lộc.

C

Buôn Ma Thuột.

D

Đà Lạt.

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 15, hãy cho thấy khu đô thị này tại đây có quy tế bào số lượng dân sinh bên trên một triệu người?

A

Hà Nội

B

Thanh Hóa

C

Hải Dương

D

Biên Hòa

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 15, hãy cho thấy khu đô thị này dưới đó là khu đô thị đặc biệt?

A

Cần Thơ

B

Hải Phòng

C

Đà Nẵng

D

Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 15, hãy cho thấy khu đô thị này có quy tế bào dân số lớn nhất vô các khu đô thị dưới đây?

A

Thanh Hóa

B

Quy Nhơn

C

Nha Trang

D

Đà Nẵng

Quá trình đô thị mới thực hiện phát sinh kết quả xã hội này bên dưới đây?

A

Tỉ lệ thiếu thốn việc ở vùng quê cao.

B

Sự phân hóa nhiều nghèo nàn tạo thêm.

C

Sự phân bổ dân sinh sống không đồng đều.

D

Trình phỏng đô thị mới thấp.

Tỉ lệ dân trở thành thị tăng nhanh chóng trong mỗi năm thời gian gần đây đa phần do

A

cơ sở hạ tầng khu đô thị trở nên tân tiến.

B

quá trình công nghiệp hóa.

C

gia tăng số lượng dân sinh ngẫu nhiên ở trở thành thị cao.

D

di dân kể từ vùng quê rời khỏi trở thành thị.

Biểu hiện nay này tại đây chứng minh chuyên môn đô thị mới của VN còn thấp?

A

Địa giới những khu đô thị được không ngừng mở rộng.

B

Mức sinh sống dân sinh sống được nâng cao.

C

Xuất hiện nay nhiều thành phố mới.

D

Cơ sở hạ tầng còn lỗi thời.

Tác động lớn số 1 của quy trình đô thị mới cho tới sự trở nên tân tiến kinh tế tài chính VN là

A

tăng thu nhập cho những người dân.

B

làm vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính.

C

tạo việc thực hiện cho những người làm việc.

D

gây mức độ xay cho tới môi trường xung quanh khu đô thị.

Tác động của khu đô thị hoá cho tới trở nên tân tiến kinh tế tài chính của VN không thể hiện nay ở việc

A

tạo rời khỏi nhiều việc thực hiện mang đến dân chúng.

B

tăng cường hạ tầng vật hóa học kinh nghiệm.

C

Xem thêm: tinh bột và xenlulozơ khác nhau về

tạo rời khỏi sự vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính.

D

thúc đẩy công nghiệp và công ty trở nên tân tiến.