unit 8 lớp 7 a closer look 2


1. Combine the two sentences, using although / though. 2. Complete the sentences, using although/ though or however. 3. Use your own ideas đồ sộ complete the following sentences. Then compare your sentences with a partner's. 4. Choose the correct answer A, B, or C đồ sộ complete each sentence. 5. GAME Chain story

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: unit 8 lớp 7 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

Grammar

 1. Combine the two sentences, using although / though.

(Kết ăn ý nhị câu, dùng "although / though".)

Example:

She watched the film twice. She didn't understand the film. 

(Cô ấy tiếp tục coi bộ phim truyền hình nhị thứ tự. Cô ấy không hiểu nhiều nội dung của bộ phim truyền hình cơ.)

→ Although / Though she watched the film twice, she didn't understand it. 

(Mặc mặc dù cô ấy tiếp tục coi bộ phim truyền hình nhị thứ tự, cô ấy vẫn không hiểu nhiều nội dung của chính nó.)

→ She didn't understand the film although / though she watched it twice. 

(Cô ấy không hiểu nhiều nội dung bộ phim truyền hình tuy vậy cô ấy tiếp tục coi nó nhị thứ tự.)

1. The questions were very difficult. He solved them easily.

2. He was a great actor. He never played a leading role in a film.

3. They spent a lot of money on the film. The film wasn't a big success.

4. The film was a comedy. I didn't find it funny at all.

5. We played well. We couldn't win the match.

Phương pháp giải:

Chúng tao dùng “although / though” trước một mệnh đề nhằm nối nhị ý tương phản nhập và một câu.

Lời giải chi tiết:

1. The questions were very difficult. He solved them easily.

 (Các thắc mắc rất rất khó khăn. Anh ấy tiếp tục xử lý bọn chúng một cơ hội đơn giản dễ dàng.)

→ Although / Though the questions were very difficult, he solved them easily.  

(Mặc mặc dù những thắc mắc rất rất khó khăn, tuy nhiên anh ấy tiếp tục xử lý bọn chúng một cơ hội đơn giản dễ dàng.)

→ He solved questions easily although / though they were very difficult. 

(Anh ấy tiếp tục xử lý những câu hỏi một cơ hội đơn giản dễ dàng tuy vậy chúng rất khó khăn.)

2. He was a great actor. He never played a leading role in a film. 

(Anh ấy là một trong những thao diễn viên ấn tượng. Anh ấy ko khi nào vào vai chủ yếu nhập một bộ phim truyền hình nào là cả.)

→ Although / Though he was a great actor, he never played a leading role in a film. 

(Mặc mặc dù anh ấy là một trong những thao diễn viên ấn tượng, tuy nhiên anh ấy ko khi nào vào vai chủ yếu nhập một bộ phim truyền hình nào là cả.)

→ He never played a leading role in a film although / though he was a great actor. 

(Anh ấy ko khi nào vào vai chủ yếu nhập một bộ phim truyền hình nào là tuy vậy anh ấy là một trong những thao diễn viên ấn tượng.)

3. They spent a lot of money on the film. The film wasn't a big success. 

(Họ tiếp tục chi thật nhiều chi phí mang đến bộ phim truyền hình. Sở phim ko thiệt sự thành công xuất sắc.)

→ Although / Though they spent a lot of money on the film, the film wasn't a big success. 

(Mặc mặc dù chúng ta tiếp tục chi thật nhiều chi phí mang đến bộ phim truyền hình, tuy nhiên bộ phim truyền hình ko thiệt sự thành công.)

→ The film wasn't a big success although / though they spent a lot of money on the film. 

(Bộ phim ko thiệt sự thành công tuy vậy chúng ta tiếp tục chi thật nhiều chi phí mang đến bộ phim truyền hình cơ.)

4. The film was a comedy. I didn't find it funny at all. 

(Bộ phim là phim hài. Mình ko thấy nó khôi hài 1 chút nào.)

 Although / Though the film was a comedy, I didn't find it funny at all. 

(Mặc mặc dù bộ phim truyền hình là phim hài, tuy nhiên bản thân ko thấy nó khôi hài 1 chút nào.)

→ I didn't find the film funny at all although / though it was a comedy. 

 (Mình ko thấy cỗ phim buồn mỉm cười 1 chút nào tuy vậy nó là một bộ phim truyền hình hài.)

5. We played well. We couldn't win the match. 

(Chúng tao tiếp tục đùa rất hay. Chúng tao ko thể thắng trận đấu.)

→ Although / Though we played well, we couldn't win the match. 

(Mặc mặc dù tất cả chúng ta tiếp tục đùa rất hay, tuy nhiên tất cả chúng ta ko thể thắng trận đấu.)

→ We couldn't win the match although / though we played well. 

(Chúng tao ko thể thắng trận đấu tuy vậy tất cả chúng ta tiếp tục đùa rất tốt.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Complete the sentences, using although/ though or however.

(Hoàn trở nên những câu, dùng although / though hoặc however)

1. ________ the acting in the film was good, I didn't lượt thích its story. 

2. I felt really tired. ________, I went to see the film. 

3. I really enjoyed the new film________ most of my friends didn't lượt thích it.

4. He studied hard for the exam. ________ , he failed it.

5. Mai speaks English very well ________ her native language is Vietnamese. 

Phương pháp giải:

- Chúng tao dùng “although / though” trước một mệnh đề nhằm nối nhị ý tương phản nhập và một câu.

- Chúng tao dùng “however” nhằm chỉ sự trái lập đằm thắm ý nhập nhị vế của câu, thông thường được dùng sau lốt phẩy.

Lời giải chi tiết:

1Although / Though the acting in the film was good, I didn't lượt thích its story. 

(Mặc mặc dù thao diễn xuất nhập phim rất hay tuy nhiên bản thân ko mến mẩu chuyện của chính nó.)

2. I felt really tired. However, I went to see the film. 

(Mình tiếp tục cảm nhận thấy thực sự mệt rũ rời. Tuy nhiên, bản thân vẫn đi coi phim.)

3. I really enjoyed the new film although / though most of my friends didn't lượt thích it. 

(Mình thực sự rất rất mến bộ phim truyền hình mới mẻ tuy vậy đa số bè bạn của tôi đều ko mến nó.)

4. He studied hard for the exam. However, he failed it. 

(Anh ấy tiếp tục học tập rất chăm chỉ chỉ mang đến kỳ thi đua. Tuy nhiên, anh lại ko đạt sản phẩm cao.)

5. Mai speaks English very well although / though her native language is Vietnamese.

 (Mai phát biểu giờ Anh rất hay tuy vậy tiếng mẹ đẻ của cô ấy ấy là giờ Việt.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Use your own ideas đồ sộ complete the following sentences. Then compare your sentences with a partner's.

(Sử dụng phát minh của riêng biệt chúng ta nhằm hoàn thành xong những câu sau. Sau cơ đối chiếu câu của doanh nghiệp với câu của doanh nghiệp nằm trong lớp.)

1. I don't really lượt thích the film though _______.

2. He felt very well. However, _______.

3. The film was a great success. However, _______.

4. Although it rained all day, _______.

5. The music in the film was terrible. However, _______.

Lời giải chi tiết:

1. I don't really lượt thích the film though its storyline was intriguing. 

(Mình ko thực sự mến bộ phim truyền hình khoác dù cốt truyện của chính nó mê hoặc.)

2. He felt very well. However, he was diagnosed with cancer. 

(Anh ấy cảm nhận thấy rất rất khỏe khoắn. Tuy nhiên, anh và được chẩn đoán vướng ung thư.)

3. The film was a great success. However, the acting was disappointing.

 (Bộ phim thành công xuất sắc tỏa nắng. Tuy nhiên, thao diễn xuất khiến cho tuyệt vọng.)

4. Although it rained all day, he decided đồ sộ lỗ out alone. 

(Dù trời mưa một ngày dài tuy nhiên cậu ta vẫn ra quyết định đi dạo 1 mình.)

5. The music in the film was terrible. However, it contributed đồ sộ drawing public attention. 

(Âm nhạc nhập phim thiệt quyết liệt. Tuy nhiên, nó sẽ bị góp thêm phần hấp dẫn sự để ý của công bọn chúng.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

 4. Choose the correct answer A, B, or C đồ sộ complete each sentence.

(Chọn câu vấn đáp trúng trong số đáp án A, B hoặc C nhằm hoàn thành xong từng câu.)

1. Mary overslept this morning _______ she went đồ sộ bed early last night.

Xem thêm: đầu những năm 70 của thế kỷ 20 tây âu trở thành

A. although

B. because

C. so

2.  _______ the sun is shining, it isn't very warm.

A. Because

B. However

C. Though

3. I don't lượt thích running,  _______  I lượt thích swimming.

A. but

B. so

C. however

4.  _______  the film was exciting, Jim fell asleep in the cinema.

A. However

B. Because

C. Although

5. The story of the film is silly.  _______,  many people still enjoyed it. 

A. However  

B. Though 

C. But

Lời giải chi tiết:

1. A

2. C

3. B

4. C

5. A

1. A

Mary overslept this morning although she went đồ sộ bed early last night. 

(Mary tiếp tục ngủ quên sáng sủa ni tuy vậy cô ấy đã đi được ngủ sớm nhập tối qua chuyện.)

A. although (măc dù)

B. because (bởi vì)

C. so (vì vậy)

2. C

Though the sun is shining, it isn't very warm. 

(Mặc mặc dù mặt mũi trời chói lóa, tuy nhiên không khí ko lạnh lẽo lắm.)

A. Because (bởi vì)

B. However (tuy nhiên)

C. Though (mặc dù)

3. B

I don't lượt thích running, but I lượt thích swimming.

 (Mình ko mến chạy cỗ. Nhưng mình yêu thích lượn lờ bơi lội.)

A. But (nhưng)

B. So (vì vậy)

C. However (tuy nhiên)

4. C

Although the film was exciting, Jim fell asleep in the cinema. 

(Mặc mặc dù bộ phim truyền hình rất rất mê hoặc tuy nhiên Jim tiếp tục ngủ quên nhập rạp chiếu phim.)

A. However (tuy nhiên)

B. Because (bởi vì)

C. Although (mặc dù)

5. A

The story of the film is silly. However, many people still enjoyed it. 

(Câu chuyện của phim thiệt là ngớ ngẩn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mến nó.)

A. However (tuy nhiên)

B. Though (mặc dù)

C. But (nhưng)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. GAME Chain story

Work in groups. Develop a story using although / though.

(Làm việc group. Phát triển một mẩu chuyện bằng phương pháp dùng "although / though".)

Although it rained yesterday, ... (Mặc mặc dù ngày hôm qua trời mưa,...)

Example:

A: Although it rained yesterday, we went shopping. 

(Mặc mặc dù ngày hôm qua trời mưa tuy nhiên bọn chúng bản thân vẫn chuồn sắm sửa.)

B: Although / Though we went shopping, we didn't buy anything. 

(Mặc mặc dù bọn chúng tôi đã chuồn sắm sửa, tuy nhiên bọn chúng bản thân ko mua sắm được gì cả.)

C: ...

Lời giải chi tiết:

A: Although / Though the sun is shining, the weather isn't very warm. 

(Mặc mặc dù mặt mũi trời chói lóa tuy nhiên không khí không thật lạnh lẽo.)

B: Although / Though the weather isn't very warm, we go camping.

(Mặc mặc dù không khí không thật lạnh lẽo tuy nhiên Shop chúng tôi vẫn chuồn cắm trại.)

C: Although / Though we go camping, we don’t prepare anything.

(Mặc mặc dù Shop chúng tôi chuồn cắm trại, Shop chúng tôi ko sẵn sàng bất kể cái gì cả.)

D: ….

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Communication
 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss the following questions. 2. Read the film review of Harry Potter and the Sorcerer's Stone on Mark's blog. Match the words with their meanings.3. Read Mark's blog again and answer the questions. 4. Look at the table. Work in pairs. Ask and answer questions about the film Kungfu Boy. 5. Work in groups. Take turns đồ sộ talk about the film Kungfu Boy.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Looking back

  1. Match the types of film in column A with their descriptions in column B. 2. Give an example for every film type in the box. 3. Choose the correct answer A, B, or C đồ sộ complete each sentence. 4. Match the sentences or sentence halves in columns A and B.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Project
 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Skills 2

  1. Work in pairs. Discuss the following question. 2. Mark and Hoa are talking about the film Naughty Twins. Listen đồ sộ their conversation. Who stars in the film? 3. Listen đồ sộ the conversation again. Choose the best answer đồ sộ each question below. 4. Make notes about one of your favourite films. 5. Write a paragraph of about 70 words about your favourite film, using the information in 4.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: giải vở bài tập tiếng việt

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 7 học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.