unit 3 lớp 8 getting startedLời giải bài bác luyện Unit 3 lớp 8 Getting Started trang 28, 29 vô Unit 3: Teenagers Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản thực hiện bài bác luyện Tiếng Anh 8 Unit 3.

Tiếng Anh 8 Unit 3 Getting Started (trang 28, 29) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: unit 3 lớp 8 getting started

1 (trang 28 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Teacher: It’s great đồ sộ see you again, class! What's going on?

Minh: We've decided đồ sộ use Facebook for our class diễn đàn, and we joined some school club activities. We're also preparing for the midterm tests. It’s really stressful.

Teacher: I'm sorry đồ sộ hear that. I know exams may give you a lot of stress. But stay calm and work hard. What other pressure bởi you have?

Minh: Well, we also have pressure from our parents and friends.

Teacher: Do you? Let's discuss these problems in your new Facebook group. By the way, why did you choose Facebook?

Ann: Because it’s user-friendly.

Teacher: Good! How about club activities? Do you find them enjoyable?

Ann: Yes. This year there are some new clubs lượt thích arts and crafts, and music. The club leaders will provide us with a variety of activities đồ sộ suit different interests. And there will also be competitions as usual.

Teacher: Awesome! I hope you all can join the clubs you lượt thích.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Giáo viên: Rất phấn khởi được hội ngộ những em, cả lớp! Chuyện gì đang được xẩy ra vậy?

Minh: Chúng em vẫn ra quyết định dùng Facebook cho tới diễn đàn của lớp và bọn chúng em vẫn nhập cuộc một trong những hoạt động và sinh hoạt câu lạc cỗ của ngôi trường. Chúng em đang dần sẵn sàng cho những bài bác đánh giá vào giữa kỳ. Nó thực sự vô cùng mệt mỏi.

Giáo viên: Cô vô cùng tiếc mặc nghe điều này. Cô biết những kỳ đua rất có thể mang đến cho những em thật nhiều mệt mỏi. Nhưng hãy điềm tĩnh và thao tác chuyên cần. Các em với những áp lực đè nén này khác?

Minh: À, bọn chúng em cũng đều có áp lực đè nén kể từ phụ huynh và đồng chí.

Giáo viên: Em với sao không? Hãy thảo luận về những yếu tố này vô group Facebook mới nhất của em. Nhân tiện, vì sao em lại lựa chọn Facebook?

Ann: Bởi vì thế nó đằm thắm thiện với người tiêu dùng.

Giáo viên: Tốt! Còn hoạt động và sinh hoạt câu lạc cỗ thì sao? Em với thấy bọn chúng thú vị không?

Ann: Có ạ. Năm ni với một trong những câu lạc cỗ mới nhất như nghệ thuật và thẩm mỹ và tay chân, và music. Các điều khiển câu lạc cỗ tiếp tục hỗ trợ cho tới bọn chúng em nhiều hoạt động và sinh hoạt phù phù hợp với những sở trường không giống nhau. Và cũng sẽ sở hữu được những cuộc đua như thông thường lệ.

Giáo viên: Tuyệt vời! Cô kỳ vọng toàn bộ những em rất có thể nhập cuộc những câu lạc cỗ tuy nhiên những em mến.

Quảng cáo

2 (trang 29 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Read the conversation again and tick (v) T (True) or F (False) for each sentence. (Đọc đoạn đối thoại một lần tiếp nữa và lưu lại (v) T (Đúng) hoặc F (Sai) cho từng câu)

1. The students finished their midterm tests.

2. Minh mentions the different types of pressure they are facing.    

3. The teacher tells them đồ sộ stay calm and word hard.  

4. The class will discuss their problems offline. 

5. The school has different clubs for its students.

Hướng dẫn dịch:

1. Học sinh vẫn hoàn thành xong bài bác đánh giá vào giữa kỳ.

2. Minh nói đến những loại áp lực đè nén không giống nhau mà người ta đang được cần đương đầu.

3. Giáo viên đòi hỏi những em điềm tĩnh và nghiêm ngặt tương khắc.

4. Cả lớp tiếp tục thảo luận yếu tố của mình nước ngoài tuyến.

5. Trường với những câu lạc cỗ không giống nhau giành cho học viên.

Đáp án:

1. F

2. T

3. T

4. F

5. T

Quảng cáo

Giải thích:

1. Thông tin: Minh: … We're also preparing for the midterm tests.

2. Thông tin: Minh: We've decided đồ sộ use Facebook for our class diễn đàn, and we joined some school club activities. We're also preparing for the midterm tests. It’s really stressful.

3. Thông tin: Teacher: … I know exams may give you a lot of stress. But stay calm and work hard.

4. Thông tin: Teacher: Let's discuss these problems in your new Facebook group.

5. Thông tin: Ann: Yes. This year there are some new clubs lượt thích arts and crafts, and music.

3 (trang 29 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Write a word or phrase from the box under the correct picture. (Viết một kể từ hoặc cụm kể từ vô vỏ hộp bên dưới hình hình họa đúng)

Tiếng Anh 8 Unit 3 Getting Started (trang 28, 29) | Tiếng Anh 8 Global Success

Tiếng Anh 8 Unit 3 Getting Started (trang 28, 29) | Tiếng Anh 8 Global Success

Tiếng Anh 8 Unit 3 Getting Started (trang 28, 29) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. language club

2. pressure

3. arts and crafts club

4. forum

5. sports club

6. chess club

Hướng dẫn dịch:

1. language club = câu lạc cỗ ngôn ngữ

2. pressure = áp lực

3. arts and crafts club = câu lạc cỗ tay chân mỹ nghệ

4. diễn đàn = thao diễn đàn

5. sports club = câu lạc cỗ thể thao

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 5 a closer look 1

6. chess club = câu lạc cỗ cờ vua

4 (trang 29 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete each of the sentences with a word or phrase in 3. There is one extra word or phrase. (Hoàn trở nên từng câu với 1 kể từ hoặc cụm kể từ bài bác 3. Có một kể từ hoặc cụm kể từ thừa)

1. Minh is a thành viên of our ______. The greeting cards he makes are really creative.

2. Students can discuss their problems in their class ________.

3. We share the essays and stories that we write in English in our ___________.

4. She is not feeling very well this weekend because of all the _______ from her schoolwork.

5. The coach of our _______ tells us đồ sộ drink plenty of water during our practice sessions.

Đáp án:

1. arts and crafts club

2. forum

3. language club

4. pressure

5. sports club

Giải thích:

1. arts and crafts club = câu lạc cỗ tay chân mỹ nghệ

2. diễn đàn = thao diễn đàn

3. language club = câu lạc cỗ ngôn ngữ

4. pressure = áp lực

5. sports club = câu lạc cỗ thể thao

6. chess club = câu lạc cỗ cờ vua

Hướng dẫn dịch:

1. Minh là member của câu lạc cỗ nghệ thuật và thẩm mỹ và tay chân của Shop chúng tôi. Những tấm thiệp chúc mừng anh ấy thực hiện thực sự vô cùng phát minh.

2. Học sinh rất có thể thảo luận những yếu tố của tớ vô diễn đàn của lớp.

3. Chúng tôi share những bài bác luận và mẩu truyện tuy nhiên Shop chúng tôi ghi chép bởi vì giờ đồng hồ Anh vô câu lạc cỗ ngữ điệu của Shop chúng tôi.

4. Cô ấy không đủ khỏe mạnh vô vào cuối tuần này vì thế toàn bộ áp lực đè nén từ các việc học tập của cô ấy ấy.

5. Huấn luyện viên của câu lạc cỗ thể thao của Shop chúng tôi đòi hỏi Shop chúng tôi nạp thêm nước trong số buổi luyện.

5 (trang 29 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Ask and answer the questions below. Report your friend’s answers đồ sộ the class. (Làm việc theo gót cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc tiếp sau đây. Báo cáo câu vấn đáp của đồng chí của người tiêu dùng cho tất cả lớp)

1. What types of social truyền thông media bởi you use?

2. What kinds of pressure bởi you have?

3. What clubs bởi you participate in?

4. Why bởi you choose đồ sộ participate in that club?

Gợi ý:

1. I'm using Social Networks: Facebook; Instagram; Twitter; ...

2. I have pressure from my schoolwork.

3. I participate in chess club; sports club and language club.

4. I chose sports club because it improves my mental health.

Hướng dẫn dịch:

1. Quý khách hàng dùng những loại social nào?

Tôi đang được dùng Mạng xã hội: Facebook; Instagram; Twitter; ...

2. Quý khách hàng với những loại áp lực đè nén nào?

Tôi với áp lực đè nén từ các việc học tập của tôi.

3. Quý khách hàng nhập cuộc những câu lạc cỗ nào?

Tôi nhập cuộc câu lạc cỗ cờ vua; câu lạc cỗ thể thao và câu lạc cỗ ngữ điệu.

4. Tại sao các bạn lựa chọn nhập cuộc câu lạc cỗ đó?

Tôi vẫn lựa chọn câu lạc cỗ thể thao vì thế nó nâng cao sức mạnh niềm tin của tôi.

Lời giải bài bác luyện Tiếng Anh 8 Unit 3: Teenagers hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 3

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 1 (trang 30)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 2 (trang 31, 32)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Communication (trang 32, 33)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 1 (trang 33, 34)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 2 (trang 35)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Looking Back (trang 36)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Project (trang 37)

Xem tăng câu nói. giải bài bác luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Review 1
 • Tiếng Anh 8 Unit 4: Ethnic groups of Viet Nam
 • Tiếng Anh 8 Unit 5: Our customs and traditions
 • Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifestyles
 • Tiếng Anh 8 Review 2

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 8 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài bác luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới nhất với đáp án
 • Top 30 Đề đua Tiếng Anh 8 mới nhất (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Shop chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới nhất.

Xem thêm: ý nghĩa nhan đề làng

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-3-peoples-of-viet-nam.jspGiải bài bác luyện lớp 8 sách mới nhất những môn học