trong phân tử của cacbohiđrat luôn có

  1. Lớp 12

  2. Trong phân tử của cacbohiđrat luôn luôn có

hint-header

Cập nhật ngày: 04-12-2022


Chia sẻ bởi: Bùi Thị Mai


Trong phân tử của cacbohiđrat luôn luôn có

A

group chức anđehit.

B

group chức ancol.

C

group chức xeton.

D

group chức axit.

Chủ đề liên quan

Chất nhập cuộc phản xạ với AgNO3 nhập hỗn hợp NH3

A

tinh ma bột.

B

saccarozơ.

C

fructozo.

D

xenlulozơ.

Số nguyên vẹn tử cacbon nhập một phân tử glucozo vày bao nhiêu?

A

12.

B

6.

C

5.

D

11.

Trong ĐK tương thích glucozơ lên men tạo nên trở nên khí CO2

A

C2H5OH.

B

CH3CHO.

C

HCOOH.

D

CH3COOH.

Chất này tại đây không thủy phân nhập môi trường xung quanh axit?

A

Xenlulozơ.

B

Glucozơ.

C

Tinh bột.

D

Saccarozơ.

Công thức phân tử của glucozo là

A

C6H12O5.

B

(C6H10O5)n.

C

C6H12O6.

D

C12H22O11.

Chất nằm trong cacbohidrat là

A

metylfomat.

B

glyxin.

C

metyl amin.

D

saccarozo.

Đun rét xenlulozơ nhập hỗn hợp axit vô sinh, chiếm được thành phầm là

A

fructozơ.

B

saccarozơ.

C

tinh ma bột.

D

glucozơ.

Số nguyên vẹn tử oxi nhập một phân tử glucozo vày bao nhiêu?

A

5.

B

11.

C

6.

D

12.

Số nguyên vẹn tử cacbon nhập một phân tử fructozo vày bao nhiêu?

A

11.

B

5.

C

6.

D

12.

Đun rét tinh ma bột nhập hỗn hợp axit vô sinh, chiếm được thành phầm là

Xem thêm: giải vở bài tập tiếng việt

A

saccarozơ.

B

xenlulozo.

C

fructozơ.

D

glucozơ.

Chất nằm trong loại polisaccarit là

A

fructozơ.

B

xenlulozơ.

C

glucozơ.

D

saccarozơ.

Một hóa học khi thủy phân nhập môi trường xung quanh axit, đun rét không tạo đi ra glucozơ. Chất ê là

A

tinh ma bột.

B

saccarozơ.

C

protein.

D

xenlulozơ.

Công thức phân tử của tinh ma bột là

A

C12H22O11.

B

(C6H10O5)n.

C

C6H12O6.

D

C6H12O5.

Chất nằm trong loại polisaccarit là

A

saccarozơ.

B

tinh ma bột.

C

glucozơ.

D

fructozơ.

Chất được tạo nên trở nên nhập quy trình quang đãng phù hợp của cây cối là

A

glucozơ.

B

xenlulozơ.

C

saccarozơ.

D

tinh ma bột.

Chất không nằm trong cacbohidrat là

A

etyl amin.

B

fructozo.

C

tinh ma bột.

D

saccarozơ.

Số nguyên vẹn tử oxi nhập một phân tử fructozo vày bao nhiêu?

A

6.

B

12.

C

11.

D

5.

Chất này tại đây còn mang tên gọi là đàng nho?

A

Tinh bột.

B

Saccarozơ.

C

Fructozơ.

D

Glucozơ.

Cacbohidat là những phù hợp hóa học cơ học tạp chức và thông thường đem công thức cộng đồng là

A

Cn(H2O)m.

B

C(H2O)m.

C

Cn(H2O)n.

D

CnH2O.

Chất không nằm trong cacbohidrat là

A

saccarozơ.

B

metyl amin.

D

glucozơ.