toán 5 trang 19 20

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán 5 trang 19 20

Video chỉ dẫn giải

Mua \(12\) quyển vở không còn \(24 000\) đồng. Hỏi mua sắm \(30\) quyển vở như vậy không còn từng nào tiền?

Phương pháp giải:

Có thể giải câu hỏi vì thế cách thức rút về đơn vị:

- Tìm số chi phí mua sắm \(1\) quyển vở = số chi phí mua sắm \(12\) quyển vở \(:\,12\).

- Tìm số chi phí mua sắm \(30\) quyển vở = số chi phí mua sắm \(1\) quyển vở \(\times\,30\).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

12 quyển: 24 000 đồng

30 quyển: .... đồng ?

Bài giải

Mua \(1\) quyển vở không còn số chi phí là:

        \(24 000 : 12 = 2000\) (đồng)

Mua \(30\) quyển vở thì không còn số chi phí là:

        \(2000 × 30 = 60 000\) (đồng)

                            Đáp số: \(60 000\) đồng.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Bạn Hà mua sắm nhị tá cây bút chì không còn 30 000 đồng. Hỏi chúng ta Mai ham muốn mua sắm 8 cái cây bút chì như vậy thì nên trả người bán sản phẩm từng nào tiền?

Phương pháp giải:

Có thể giải vì thế 2 cách:

Cách 1: Dùng cách thức rút về đơn vị chức năng.

Cách 2: Dùng cách thức dò thám tỉ số.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

2 tá cây bút chì: 30000 đồng

8 cái cây bút chì: ? đồng

Cách 1.

Đổi: \(1\) tá  \(= 12\). 

Bạn Hà mua sắm số cái cây bút chì là:

              \(12 \times 2 = 24\) (cái)

Số tiền mua \(1\) cái cây bút chì là:

              \(30000 : 24 = 1250\) (đồng)

Số chi phí mua \(8\) cái cây bút chì là:

               \(1250 \times 8 = 10000\) (đồng)

                                  Đáp số: \(10 000\) đồng.

Cách 2.

Bạn Hà mua sắm số cái cây bút chì là:

Xem thêm: căn bậc 2 của 2

              \(12 \times 2 = 24\) (cái)

\(24\) cái cây bút chì cấp \(8\) cái cây bút chì số chuyến là:

              24 : 8 = 3 (lần)

Mua \(8\) cái cây bút chì thì nên trả số chi phí là :

             30000 : 3 = 10000 (đồng)

                                  Đáp số: \(10000\) đồng.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một ngôi trường tổ chức triển khai cho tới học viên lên đường tham lam quan liêu di tích lịch sử lịch sử dân tộc. Đợt loại nhất cần phải có 3 xe pháo xe hơi nhằm chở 120 học viên. Hỏi lần thứ nhị ham muốn chở 160 học viên lên đường tham lam quan liêu thì nên cần sử dụng bao nhiêu xe pháo xe hơi như vậy ?

Phương pháp giải:

Có thể giải câu hỏi vì thế cách thức rút về đơn vị chức năng :

- Tìm số học viên nhưng mà 1 xe pháo chở được = số học viên 3 xe pháo chở được : 3.

- Tìm số xe pháo mùa 2 nhớ dùng =  160 : số học viên nhưng mà 1 xe pháo chở được.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

120 học tập sinh: 3 dù tô

160 học tập sinh: ... xe hơi ?

Bài giải

Mỗi xe pháo xe hơi chở được số học viên là:

             120 : 3 = 40 (học sinh)

Số xe pháo xe hơi nhằm chở 160 học viên lần thứ nhị là:

             160 : 40 = 4 (xe dù tô)

                                 Đáp số: 4 xe pháo xe hơi.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một người làm mướn trong thời gian hai ngày được trả 72 000 đồng. Hỏi với nút trả bổng như vậy, nếu như thực hiện vô 5 ngày thì người này được trả từng nào tiền?

Phương pháp giải:

Có thể giải câu hỏi vì thế cách thức rút về đơn vị:

- Tính số chi phí công trong một ngày = số chi phí công trong thời gian hai ngày : 2.

- Tính số chi phí công vô 5 ngày = số chi phí công trong một ngày x 5.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

2 ngày: 72 000 đồng

5 ngày: ? đồng

Bài giải

Số chi phí công người này được trả trong một ngày là:

             72 000 : 2 = 36 000 (đồng)

Xem thêm: thiên nhiên phần lãnh thổ phía nam nước ta mang sắc thái của vùng khí hậu

Số chi phí công người này được trả vô 5 ngày là:

            36 000 x 5 = 180 000 (đồng)

                               Đáp số: 180 000 đồng.