tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng

Cungancom

Học sinh mới

Thành viên

Bạn đang xem: tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng

23 Tháng nhị 2018
105
16
11
23
Vĩnh Long
Đông Bình
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Tắc kíp học tập chất lượng 08 môn
Chắc suất Đại học tập top - Giữ vị trí ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY nhằm nằm trong trao thay đổi với những member siêu hăng hái & đáng yêu bên trên diễn đàn.

Chứng minh tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng thì vị bình phương tỉ số đồng dạng.
*Lưu ý: Vẽ hình, ghi GT, KL

Sơn Nguyên 05

Banned

Banned

Xem thêm: khi nào hai thanh nam châm hút nhau

Thành viên

26 Tháng nhị 2018
4,478
4,360
596
Hà Tĩnh
MT

upload_2018-3-23_10-59-24.png
GT [tex]\Delta ABC \sim \Delta A'B'C' theo đuổi tỉ số k[/tex]
KL: [tex]\frac{S_{ABC}}{S_{A'B'C'}}[/tex]
bg:
Chứng minh tgABC đồng dạng vớ tg A'B'H' nhằm suy ra: AH/A'H' = AB/A'B' = k
[tex]\frac{S_{ABC}}{S_{A'B'C'}}[/tex] = [tex]\frac{1/2AH.BC}{1/2A'H'.B'C'} = k.k = k^{2}[/tex]

  • Like

Reactions:

Nguyễn Chi Xuyên