there are usually a lot of job

Câu hỏi:

22/03/2020 37,459

A. shortlisted       

Bạn đang xem: there are usually a lot of job

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Kiến thức về kể từ vựng

A. shortlist /'ɔ:rtlɪst/ (n): lọt được vào danh sách

B. list /lɪst/ (v): liệt kê

C. screen /skri:n/ (v): sàng lọc

D. test /test/ (v): đánh giá, demo nghiệm

Tạm dịch: Thường đem khá nhiều người mò mẫm việc ứng tuyển ứng cử vào một trong những địa điểm. Nhưng duy nhất vài ba nhập số chúng ta được lọt được vào list nhập cuộc phỏng vấnn

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viet Nam has kept a variety of superstitious _____ about daily activities.

A. believe   

B. believing          

C. beliefs     

D. believable

Câu 2:

She did a funny little curtsy which Josh and Silver couldn't help _____ at.

A. laugh .   

B. laughing 

C. vĩ đại laugh 

D. to laughing

Câu 3:

Every week, his mother goes vĩ đại _____ university vĩ đại visit him while my mother has never come vĩ đại visit bầm since I went vĩ đại _____ university.

A. the-0      

B. the-the    

Xem thêm: dđường cao trong tam giác vuông

C. 0-0         

D. a-the

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The book publishing last week is her first novel about a World Heritage Site in Viet Nam.

A. publishing       

B. is   

C. about      

D. Site

Câu 5:

I _____ a xe đạp vĩ đại school every day but today I _____ vĩ đại school by bus because it was stolen yesterday.

A. rode - went      

B. ride - am going

C. ride - go

D. is riding - am going

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

It was obvious that the khuyễn mãi giảm giá was no longer tenable, so sánh we kicked it into touch.

A. measure it        

B. mention it         

C. forgot it 

Xem thêm: các dạng toán vi ét thi vào lớp 10

D. approved it