the puppy stood up slowly

Câu hỏi:

31/03/2020 38,931

Mark the letter A, B ,C ,or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

Bạn đang xem: the puppy stood up slowly

The puppy stood up slowly, wagged its tail, blinking its eyes, and barked.

C. blinking

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Kiến thức: sự hòa hợp ý Một trong những động kể từ thao diễn miêu tả hành vi thường xuyên. “ stood” và “wagged” nằm trong ở quá khứ đơn nên : 

blinking => blinked 

=> Chọn C 

Tạm dịch: Chú chó con cái chậm rãi vực lên, vẩy đuôi , nheo đôi mắt và sủa

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) CLOSEST in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

I could see the finish line and thought I was home and dry

A. Unsuccessful  

B. hopeful  

C. successful  

D. hopeless

Câu 2:

Mark the letter A, B ,C ,or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

It was suggested that Pedro studies the material more thoroughly before attempting to pass the exam

A. studies

B. more

C. attempting

D. đồ sộ pass

Câu 3:

The clown was wearing a _____ wig and red nose

A. red funny plastic  

Xem thêm: after i lunch i looked for my bag

B. red plastic funny  

C. funny red nose

D. funny plastic red

Câu 4:

Many African and Asian nations have phối aside land called _____ đồ sộ protects the habitats of elephants and other wild animals

A. reserves  

B. wildlife  

C. species  

D. forest

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

My friend Albert as decided đồ sộ buy a motorbike. His xế hộp was stolen last week.

A. My friend Albert, whose xế hộp was stolen last week, has decided đồ sộ buy a motorbike

B. My friend Albert whose xế hộp was stolen last week has decided đồ sộ buy a motorbike

C. My friend Albert has decided đồ sộ buy a motorbike which xế hộp stolen last week

D. My friend Albert has decided đồ sộ buy a motorbike has his xế hộp stolen last week

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

A. employer

B. reunite

C. understand

Xem thêm: đầu những năm 70 của thế kỷ 20 tây âu trở thành

D. recommend