the equipment in our office needs

Câu hỏi:

03/04/2020 27,410

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Bạn đang xem: the equipment in our office needs

The equipment in our office needs____________

B. modernizing

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Giải thích: Cấu trúc thụ động với "Need"

Need + V-ing / to lớn be V(phân từ) = rất cần phải thực hiện gì

Dịch nghĩa: Những vũ trang nhập văn chống của tất cả chúng ta rất cần phải tân tiến hóa.

          A. moderner : không tồn tại kể từ này nhập Tiếng Anh

          C. modernized (v) = tân tiến hóa

          D. modernization (n) = sự tân tiến hóa

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

We have had the roof of our house _________.

A. to lớn replace

B. replace

C. replaced

D. been replaced

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

The popular press often contains a lot more____________ kêu ca hard facts

A. speculation

B. realism

C. influence

D. tolerance

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

No one died in the accident, ___________?

A. didn’t they

Xem thêm: after i lunch i looked for my bag

B. did he

C. didn’t he

D. did they

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

He gave bu his personal____________ that his draft would be ready by Friday.

A. endurance

B. insurance

C. assurance

D. ensurance

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

His academic record at high school was poor. He failed to lớn apply to lớn that prestigious institution

A. His academic record at high school was poor as a result of his failure to lớn apply to lớn that prestigious institution

B. His academic record at high school was poor because he didn’t apply to lớn that prestigious institution

C. Failing to lớn apply to lớn that prestigious institution, his academic record at high school was poor

D. His academic record at high school was poor; as a result, he failed to lớn apply to lớn that prestigious institution

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Joe seemed to lớn be in a good mood, ________ he snapped at bu angrily when I asked him to lớn join us.

A. yet

B. so

C. for

Xem thêm: nghệ thuật chiếc thuyền ngoài xa

D. and