the 1960s building boom in zürich completely changed the rural landscape

Câu hỏi:

04/09/2021 28,605

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tát the un­derlined word(s) in each of the following questions

Bạn đang xem: the 1960s building boom in zürich completely changed the rural landscape

The 1960s building boom in Zürich completely changed the rural landscape.

A. thoroughly

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Giải thích: The 1960s building boom in Zürich completely changed the rural landscape. (Sự nở rộ kiến thiết trong thời điểm 1960 ở Zürich vẫn thay cho thay đổi trọn vẹn phong cảnh vùng quê.)

A. thoroughly (adv.): trả toàn

B. quickly (adv.): thời gian nhanh chóng

C. easily (adv.): dễ dàng dàng

D. highly (adv.): cao

Vậy completely sở hữu nghĩa tương đương với phương án A

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions

“Mum, please don’t tell Dad my mistake!” the boy said.

A. The boy insisted his mother not tell his father his mistake.

B. The boy told his mother not to tát mention his mistake any more.

C. The boy asked his mother not to tát tell his father his mistake.

D. The boy wanted his mother to tát keep his mistake in her heart.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions

I'd lượt thích to tát speak to tát the person in_______please

A. duty

B. responsibility

C. obligation

D. charge

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions

You are able to tát go out with your friend this evening

A. You musn’t go out with your friend this evening.

Xem thêm: dđường cao trong tam giác vuông

B. You should go out with your friend  this evening.

C. You needn’t go out with your friend  this evening.

D. You can go out with your friend this evening.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tát the un­derlined word(s) in each of the following questions

The charming old buildings and cottages are a throwback to tát the colonial past

A. cunning

B. exciting

C. interesting

D. fascinating

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

(A)His parents (B) are satisfied (C) with his result when he (D) was at high school yesterday

A. His

B. are

C. with

D. was

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions

The image of        Vietnamese women with creativeness, dynamism, success has become popular in Vietnam’s society

A. contemporary

B. temporary

C. permanent

Xem thêm: biển đông là cầu nối giữa hai đại dương

D. conventional