skills 2 unit 3 lớp 9


3. Which of the following expressions are more likely to tát be used by Miss Sweetie when she gives advice?

Tổng thích hợp đề ganh đua thân thích kì 1 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Bạn đang xem: skills 2 unit 3 lớp 9

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1 a

Video chỉ dẫn giải

Task 1a. Listen to tát an interview with Mis Sweetie, the advice columnist of 4Teen magazine.

(Nghe bài bác phỏng vấn cô Sweetie, phân mục lời nói răn dạy của tập san 4Teen. )

Phương pháp giải:

Tapescripts:

Interviewer:.. .So how tự you lượt thích this work?

Miss Sweetie: Oh very much. I feel lượt thích I'm living my teenage years again! ( laugh) But really, it's great that I can help our dear readers in this way

Interviewer: Do you find it difficult to tát give advice?

Miss Sweetie: Well, yes... I take time to tát think of the best possible advice that I can give. I think it's most important that we put ourselves r other people's shoes.

Interviewer: So it's about being able to tát empathise...

Miss Sweetie: Exactly. But even sánh, we also need to tát be very careful about how to tát put the advice into words. We need to tát be sensitive... It's not only -about giving the best solution, it's also about helping the person get over negative feelings. For example, I often use ‘It might be a good idea to tát...’ rather than thở ‘You ought to tát..Or perhaps ‘I think you should...’ for bu sounds much better than thở ‘You must.’

Tạm dịch:

Người phỏng vấn: … Vậy các bạn quí việc làm này như vậy nào?

 Sweetie: Ôi, thật nhiều. Tôi cảm nhận thấy như tôi đang được sinh sống trong thời hạn thiếu thốn niên của tôi một lượt nữa![cười]). Nhưng thực sự, thiệt tuyệt khi tôi hoàn toàn có thể hùn fan hâm mộ thân thích yêu thương của công ty chúng tôi Theo phong cách này.

Người phỏng vấn: Bạn với cảm nhận thấy trở ngại khi thể hiện lời nói khuyên?

 Sweetie: À, vâng ... tôi dành riêng thời hạn nhằm suy nghĩ về lời nói răn dạy hữu ích nhất nhưng mà tôi hoàn toàn có thể thể hiện. Tôi suy nghĩ điều cần thiết nhất là công ty chúng tôi đặt điều bản thân nhập địa điểm của những người không giống.

Người phỏng vấn: Vì vậy, này đó là về sự hoàn toàn có thể thông cảm ...

 Sweetie: Chính xác. Nhưng trong cả vì vậy, công ty chúng tôi cũng rất cần được vô cùng cẩn trọng về kiểu cách replay răn dạy nhập lời nói rằng. Chúng tớ rất cần được nhậy bén ... Đó không chỉ là là biện pháp rất tốt, nhưng mà còn làm người cơ băng qua những xúc cảm xấu đi. Ví dụ: tôi hay sử dụng ‘Có thể là 1 trong những phát minh hay…” thay cho ‘Bạn nên…’. Hoặc có lẽ rằng 'Tôi suy nghĩ chúng ta nên ...' với tôi nghe hoặc hơn thế nhiều đối với ‘Bạn phải…’.

Bài 1 b

b. Choose the best answer. 

(Chọn câu vấn đáp trúng nhất.)

1. Miss Sweetie likes/doesn’t like her work as an advice columnist.

2. She is in/no longer in her adolescence.

3. She thinks giving advice to tát people is easy/not easy.

4. It takes time/doesn’t take time for her to tát come up with a piece of advice.

5. She thinks to tát give good advice we need/don’t need to empathise with people.

Lời giải chi tiết:

1. likes

2. no longer in

3. not easy

4. takes time

5. need

 

1. Miss Sweetie likes her work as an advice columnist.

(Cô Sweetie quí việc làm của cô ý ấy như 1 mái ấm tư vấn.)

2. She is no longer in her adolescence.

(Cô ấy không thể ở nhập tuổi tác thanh niên của cô ý ấy.)

3. She thinks giving advice to tát people is not easy.

(Cô suy nghĩ tư vấn mang đến người xem là rất khó.)

4. It takes time for her to tát come up with a piece of advice.

(Cô ấy tốn thời hạn để lấy đi ra một lời nói răn dạy.)

5. She thinks to tát give good advice we need to empathise with people.

(Cô ấy suy nghĩ để lấy đi ra được lời nói răn dạy đảm bảo chất lượng tất cả chúng ta cần thiết đồng cảm với người xem.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2: Answer the questions. 

(Trả lời nói những thắc mắc.)

1. What are the two things that Miss Sweetie likes about her work?

(Hai điều nhưng mà cô Sweetie quí về việc làm của tôi là gì?)

2. What did she say was most important when giving others advice?

(Cô ấy rằng gì là cần thiết nhất lúc cho những người không giống lời nói khuyên?)

3. Why does she think the language used for giving advice is also important?

(Tại sao cô ấy cho rằng ngôn từ được dùng để lấy đi ra lời nói răn dạy cũng quan lại trọng?)

Lời giải chi tiết:

1. She feels lượt thích she is living her teenage years again, and she loves helping readers by giving them advice.

(Cô ấy cảm nhận thấy như cô ấy đang được sinh sống trong thời hạn tuổi tác thiếu thốn niên một lần tiếp nữa, và cô ấy quí hỗ trợ fan hâm mộ bằng phương pháp mang đến bọn họ lời nói răn dạy.)

2. She said it's most important that we put ourselves in other people's shoes.

(Cô ấy rằng điều cần thiết nhất là công ty chúng tôi đặt điều bản thân nhập địa điểm của những người không giống.)

3. Because language should be used sensitively sánh that the person can get over the negative feelings.

(Bởi vì như thế ngôn từ nên được dùng một cơ hội nhạy bén nhằm người cơ hoàn toàn có thể băng qua cảm xúc xấu đi.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Which of the following expressions are more likely to tát be used by Miss Sweetie when she gives advice?

(Cụm này tại đây với năng lực được cô Sweetie sử dụng khi thể hiện lời nói răn dạy.)

Xem thêm: nêu cấu tạo và chức năng của da

1. ‘You ought to tát talk to tát her.’

('Bạn nên thủ thỉ với cô ấy.')

2. ‘I think you should talk to tát her.’

('Tôi suy nghĩ chúng ta nên rằng với cô ấy.')

3. ‘You must talk to tát her.’

('Bạn nên rằng với cô ấy.')

4. ‘You have to tát talk to tát her.’

('Bạn nên rằng với cô ấy.')

5. ‘It might be a good idea to tát talk to tát her.’

('Đó hoàn toàn có thể là 1 trong những phát minh hoặc khi thủ thỉ với cô ấy.')

Lời giải chi tiết:

1. No

2. Yes

3. No

4. No

5. Yes

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Task 4. Look at 2, A Closer look 1 and give one piece of advice to tát each student 

(Nhìn nhập bài bác 2 phần A Closer Look 1 và thể hiện lời nói răn dạy cho từng học viên.)

Example: (Ví dụ)

A. Have you thought about asking a friend who is confident about maths to tát help you? Perhaps you just need a little more practice.

(Bạn tiếp tục suy nghĩ cho tới việc nhờ một người các bạn thoải mái tự tin về toán học tập hùn bản thân chưa? Có lẽ các bạn chỉ việc rèn luyện nhiều hơn thế một ít.)

Lời giải chi tiết:

B. I know how you feel, but I don't think you should worry about this change. It's normal, and it shows that you're growing up.

(Tôi biết các bạn cảm nhận thấy thế này, tuy nhiên tôi ko suy nghĩ chúng ta nên phiền lòng về sự việc thay cho thay đổi này. Nó là thông thường, và nó đã cho chúng ta biết các bạn đang được phát triển.)

C. If I were you, I wouldn't have too high expectations. I would tự my best in the exam, but I don't think it's a good idea to tát feel sánh stressed.

(Nếu tôi là các bạn, tôi tiếp tục không tồn tại kỳ vọng vượt lên trên cao. Tôi tiếp tục nỗ lực thực hiện rất tốt nhập kỳ ganh đua, tuy nhiên tôi ko suy nghĩ cảm nhận thấy vượt lên trên mệt mỏi là vấn đề đảm bảo chất lượng.)

D. Have you thought about telling this to tát your parents? They might think of a good solution to tát help you.

(Bạn với suy nghĩ về kể việc này với cha mẹ không? Họ hoàn toàn có thể suy nghĩ đi ra một biện pháp đảm bảo chất lượng sẽ giúp đỡ các bạn.)

E. It might help to tát consider breaking this big task into smaller tasks and then tackle them one by one.

(Có lẽ tiếp tục hữu ích khi suy xét phân chia trọng trách rộng lớn này trở nên những trọng trách nhỏ rộng lớn và tiếp sau đó giải quyết và xử lý từng kiểu một.)

F. It might be a good idea to tát talk about this to tát someone. Have you thought about turning to tát your teacher for help?

(Nó hoàn toàn có thể là 1 trong những phát minh hoặc khi nói đến điều này với ai cơ. Quý Khách với suy nghĩ về sự nhờ việc hỗ trợ của nghề giáo của người sử dụng không?)

Bài 5 a

Video chỉ dẫn giải

Task 5. a. Write a short note to tát Miss Sweetie to tát her for advice about a problem at school or with your friends. Use the ‘Asking advice’ box on SKILLS 1, page 32 to tát you. Sign the letter with a made-up name not your real name.

(Viết 1 đoạn cụt cho tới cô Sweetie van lơn lời nói răn dạy về yếu tố bắt gặp ở ngôi trường hoặc với đồng minh bản thân. Sử dụng "Xin lời nói khuyên" ở chỗ Skills 1 trang 32. Kí vì chưng thương hiệu ko nên thương hiệu thiệt.)

Lời giải chi tiết:

Dear Miss Sweetie,

I am in grade 9 at a school in the thành phố. I love my school, my teacher and my parents. But this year, I have to tát learn too much. My parents want bu to tát become an engineer sánh I must try my best to tát enter the best university. Beside that, I have to tát travel far to tát learn English. My weekend is also fully booked with music class, swimming class... I tự not have time for myself. I tự not know how to tát tell with my parents about this problem. Could you give bu some advice about this?

Tạm dịch:

Cô Sweetie thân thích mến,

Cháu đang được học tập lớp 9 bên trên 1 ngôi trường nhập TP. Hồ Chí Minh. Cháu yêu thương ngôi trường, nghề giáo và tía u bản thân. Nhưng trong năm này, con cháu nên học tập thật nhiều. Thầy u ham muốn con cháu phát triển thành kĩ sư vì vậy con cháu nên nỗ lực rất là nhằm nhập được ngôi trường ĐH rất tốt. Bên cạnh cơ, con cháu còn nên ra đi nhằm học tập giờ Anh. Ngày vào ngày cuối tuần của con cháu kín lịch với lớp học tập nhạc, học tập bơi lội... Cháu không tồn tại thời hạn dành riêng cho phiên bản thân thích. Cháu ko biết làm thế nào nhằm rằng với cha mẹ bản thân về yếu tố này.

Bài 5 b

5b. As a whole class, put the notes in a pile and take a diferent note. Write a short answer (2-3 sentences) to tát give advice about the problem. Use the ‘Giving advice’ box above for help.

(Cả lớp tụ hợp những chú quí và thực hiện 1 kiểu chú quí không giống. Viết 1 câu vấn đáp cụt gọn gàng (2 - 3 câu) để lấy đi ra lời nói răn dạy về yếu tố. Sử dụng mục " Đưa lời nói khuyên" nhằm thực hiện.)

Lời giải chi tiết:

I think you should talk to tát your parents about this situation and tell them about what you really want. About your schedule, you should ask your parents to tát rearrange it sánh that you can have time to tát relax. That must be better for not only your physical but also mental health.

(Cô suy nghĩ con cháu nên thủ thỉ với cha mẹ về trường hợp này và rằng mang đến bọn họ biết điều nhưng mà con cháu thực sự ước muốn. Còn về lịch học tập, con cháu nên ý kiến đề nghị cha mẹ bố trí lại nhằm nhưng mà con cháu hoàn toàn có thể với thời hạn thư giãn giải trí. Điều này sẽ đảm bảo chất lượng mang đến không chỉ là sức mạnh thể hóa học mà còn phải mang đến sức mạnh niềm tin của con cháu.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Looking back Unit 3 trang 34 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  3. Give at least two examples for each of these sets of skills. Đưa đi ra tối thiểu 2 ví dụ cho từng kĩ năng sau

 • Project Unit 3 trang 35 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Tổng thích hợp bài bác tập dượt phần Project Unit 3 Trang 35 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

 • Skills 1 Unit 3 trang 32 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Tổng thích hợp những bài bác tập dượt phần Skills 2 Trang 32 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

 • Communication Unit 3 trang 31 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Tổng thích hợp những bài bác tập dượt phần Communication Trang 30 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

 • A Closer Look 2 trang 29 Unit 3 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Đọc lại đoạn đối thoại ở chỗ Getting Started. Gạch chân những câu trần thuật, ghi chép lại câu thẳng nhưng mà Mai rằng với Phúc và cha mẹ cô ấy.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới mẻ - Xem ngay

Xem thêm: giải anh 10 i learn smart world

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện nhập lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định hùn học viên lớp 9 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.