skills 2 unit 10 lớp 8Lời giải bài bác tập luyện Unit 10 lớp 8 Skills 2 trang 110, 111 vô Unit 10: Communication in the future Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản thực hiện bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 10.

Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 2 (trang 110, 111) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: skills 2 unit 10 lớp 8

Listening

1 (trang 110 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Look at the pictures. Complete the word / phrase for each picture. (Nhìn vô những tranh ảnh. Hoàn trở nên kể từ / cụm kể từ cho từng bức tranh)

Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 2 (trang 110, 111) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. carrier pigeon

2. smart watch

3. time machine

4. holography

Giải thích:

1. carrier pigeon: chim người thương câu đem thư

Quảng cáo

2. smart watch: đồng hồ thời trang thông minh

3. time machine: bộ máy thời gian

4. holography: hình thân phụ chiều

2 (trang 111 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen to tướng an announcement about an exhibition. Complete each gap in the agenda with One word or a number. (Nghe một thông tin về một cuộc triển lãm. Hoàn trở nên từng khoảng tầm trống rỗng vô lịch trình thao tác với Một kể từ hoặc một số)

Bài nghe:

Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 2 (trang 110, 111) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. 8:20

2. First

3. Modern

4. 10:15

5. Cinema

Nội dung bài bác nghe:

Hi students, here's our plan for the exhibition tomorrow morning. First, the opening ceremony is at the main hall. We'll listen to tướng Doctor Lam introduce the exhibition. The ceremony starts at 8:30 AM, so sánh remember to tướng meet bầm at the main hall by 8:20. Next, we'll visit the history section.

Quảng cáo

It's on the 1st floor. You'll see pictures of different ways people communicated in the past, such as smoke signals and carrier pigeons. We'll be there from 9:15 to tướng 10:00. Then we'll move to tướng the Modern Times section. It's in the tech room. You will see devices with Internet connections lượt thích smartphones and smartwatches. I'm sure you'll lượt thích it very much.

But we can only spend an hour there, from 10:15 to tướng 11:15. Finally, we'll watch an animated film in the cinema room. The film is about communication devices in the future, lượt thích personal translation machines and holography. We must be at the cinema room by 11:30 AM now.

Hướng dẫn dịch:

Xin kính chào những em, đó là plan của tất cả chúng ta cho tới buổi triển lãm vô sáng sủa mai. Thứ nhất là lễ mở màn bên trên chánh năng lượng điện. Chúng tớ tiếp tục nghe bác bỏ sĩ Lâm trình làng về cuộc triển lãm. Buổi lễ chính thức khi 8:30 sáng sủa, chính vì vậy hãy ghi nhớ bắt gặp tôi bên trên sảnh chủ yếu trước 8:20. Tiếp bám theo, tất cả chúng ta tiếp tục truy vấn phần lịch sử dân tộc.

Nó trên tầng 1. Quý Khách tiếp tục thấy hình hình họa về những cơ hội không giống nhau tuy nhiên loài người tiếp xúc vô vượt lên khứ, ví dụ như tín hiệu sương và chim người thương câu đem thư. Chúng tôi tiếp tục ở cơ kể từ 9:15 cho tới 10:00. Sau cơ, tất cả chúng ta tiếp tục đem thanh lịch phần Modern Times. Nó ở vô chống chuyên môn. Quý Khách tiếp tục thấy những khí giới sở hữu liên kết Internet như điện thoại cảm ứng mưu trí và đồng hồ thời trang mưu trí. Tôi chắc chắn là rằng các bạn sẽ mến nó thật nhiều.

Nhưng công ty chúng tôi chỉ rất có thể dành riêng một giờ ở cơ, kể từ 10:15 cho tới 11:15. Cuối nằm trong, tất cả chúng ta tiếp tục coi một tập phim phim hoạt hình vô chống chiếu phim. Sở phim nói tới những khí giới liên hệ vô sau này, như máy thông ngôn cá thể và hình họa thân phụ chiều. Bây giờ tất cả chúng ta nên xuất hiện ở chống chiếu phim trước 11:30 sáng sủa.

Quảng cáo

3 (trang 111 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen again. Circle the correct answer A, B, or C. (Nghe lại. Khoanh tròn trặn câu vấn đáp chính A, B hoặc C)

Bài nghe:

1. Who is making the announcement?

A. A teacher.

B. Astudent

C. Dr Lam.

2. What is in the History section?

A. An introductory talk.

B. A documentary.

C. Many pictures.

3. What is NOT true about the Modern Time section?

A. Students won't lượt thích this section.

B. It shows smart devices.

C. They will be there for one hour.

4. What will the film in the Cinema Room be about?

A. Super smartwatches.

B. Translation devices for personal use.

C. Telepathy machines.

5. In general, what does the exhibition show?

A. Problems of modern technology.

B. History of smartphones.

C. Means of communication.

Đáp án:

1. A

2. C

3. A

4. B

5. C

Hướng dẫn dịch:

1. Ai là kẻ thể hiện thông báo?

Một nhà giáo.

2. Phần Lịch sử sở hữu gì?

Nhiều hình hình họa.

3. Điều gì KHÔNG chính về phần Thời hiện tại đại?

Học sinh sẽ không còn mến phần này.

4. Sở phim vô Phòng chiếu phim tiếp tục nói tới điều gì?

Thiết bị dịch cho tới dùng cá thể.

5. Nhìn công cộng, triển lãm trưng bày những gì?

Phương tiện truyền thông.

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 5 a closer look 1

Writing

4 (trang 110 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Match the ideas (a - h) with parts of an outline (1- 4) for a paragraph about a đoạn Clip Điện thoại tư vấn. (Làm việc bám theo cặp. Nối những ý (a - h) với những phần của dàn ý (1- 4) cho 1 đoạn văn về một cuộc gọi video)

1. What is it?

2. What are its advantages?

3. What are its disadvantages?

4. Will people use it in the future?

a. a phone Điện thoại tư vấn using Internet connection

b. needs a high-speed Internet access

c. saves time because people needn't travel to tướng meet

d. transmits live images of the speakers with a webcam or camera on smart devices

e. may spend too much time chatting with each other

f. can be useful for family members and business partners

g. will still be a common tool of communication

h. can see and hear each other in real time

Hướng dẫn dịch:

1. Nó là gì?

2. Ưu điểm của chính nó là gì?

3. Nhược điểm của chính nó là gì?

4. Mọi người tiếp tục dùng nó vô sau này chứ?

a. một cuộc gọi điện thoại cảm ứng dùng liên kết Internet

b. cần thiết truy vấn Internet vận tốc cao

c. tiết kiệm ngân sách thời hạn vì thế người xem không nhất thiết phải đi đi lại lại nhằm gặp

d. truyền hình hình họa thẳng của Speeker vì thế webcam hoặc camera bên trên khí giới thông minh

e. rất có thể dành riêng rất nhiều thời hạn nói chuyện với nhau

f. rất có thể hữu ích cho những member mái ấm gia đình và đối tác chiến lược kinh doanh

g. vẫn tiếp tục là 1 dụng cụ tiếp xúc phổ biến

h. rất có thể coi và nghe thấy nhau vô thời hạn thực

Gợi ý:

1. What is it: a, d

2. Advantages: c, f, h

3. Disadvantages: b, e

4. Will people use it in the future: g

5 (trang 110 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Write a paragraph (80 - 100 words) to tướng describe a way of modern communication. You can use the ideas in 4 or your own ideas. (Viết một quãng văn (80 - 100 từ) nhằm tế bào mô tả một cơ hội tiếp xúc văn minh. Quý Khách rất có thể dùng những phát minh vô 4 hoặc phát minh của riêng biệt bạn)

Gợi ý:

Have you ever asked yourself what ways of communication you will be using in the future?

I strongly believe there will be huge changes in the way we communicate.

Presently, we often meet face-to-face, send emails or chat online to tướng work on our group projects.

But it’s possible that in the year 2030, we’ll be having đoạn Clip conferences with 3 chiều images and Hololens Virtual Reality Glasses to tướng interact with these people.

When we want to tướng ask our friends to tướng get some drinks, we often tương tác them by phone or social truyền thông.

However, in trăng tròn years, super-smart phones, which can read your thoughts and automatically transfer them into text or voice messages, will be replacing those methods.

Besides, I guess telepathy will be especially popular then.

And I bet in 40 years, we will be able to tướng understand what our pets are thinking with the help from some smart devices.

That will certainly be very amazing!

Hướng dẫn dịch:

Bạn vẫn lúc nào tự động chất vấn bản thân tiếp tục dùng những cơ hội tiếp xúc này vô sau này chưa?

Tôi thực sự tin cậy rằng sẽ sở hữu được những thay cho thay đổi rộng lớn vô cơ hội tất cả chúng ta tiếp xúc.

Hiện bên trên, công ty chúng tôi thông thường họp mặt thẳng, gửi gmail hoặc nói chuyện trực tuyến nhằm thao tác trong những dự án công trình group của tớ.

Nhưng rất có thể là vô năm 2030, tất cả chúng ta tiếp tục tổ chức triển khai hội nghị truyền hình với hình hình họa 3 chiều và Kính thực tiễn ảo Hololens nhằm tương tác với những người dân này.

Khi mong muốn rủ đồng minh chuồn hấp thụ nước, tất cả chúng ta thông thường tương tác với bọn họ qua loa điện thoại cảm ứng hoặc social.

Tuy nhiên, vô hai mươi năm nữa, những dế yêu siêu mưu trí, rất có thể phát âm được tâm trí của doanh nghiệp và tự động hóa đem bọn chúng trở nên lời nhắn văn phiên bản hoặc lời nhắn thoại, tiếp tục thay cho thế những cách thức cơ.

Bên cạnh cơ, tôi đoán thần phó cơ hội cảm tiếp tục đặc biệt quan trọng phổ cập tiếp sau đó.

Và tôi cá là vô 40 năm nữa, tất cả chúng ta tiếp tục rất có thể nắm chắc thú nuôi của tớ đang được suy nghĩ gì với việc trợ hùn của một trong những khí giới mưu trí.

Điều cơ chắc chắn là tiếp tục tuyệt lắm vời!

Lời giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 10: Communication in the future hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 10

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Getting Started (trang 104, 105)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 1 (trang 106, 107)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 2 (trang 107, 108)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Communication (trang 108, 109)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 1 (trang 109, 110)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Looking Back (trang 112)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Project (trang 113)

Xem tăng lời nói giải bài bác tập luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters
 • Tiếng Anh 8 Review 3
 • Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology
 • Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets
 • Tiếng Anh 8 Review 4

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 8 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới mẻ sở hữu đáp án
 • Top 30 Đề đua Tiếng Anh 8 mới mẻ (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới mẻ.

Xem thêm: cách viết phương trình tiếp tuyến

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-10-communication.jspGiải bài bác tập luyện lớp 8 sách mới mẻ những môn học