she sent me a letter

Câu hỏi:

30/03/2020 55,825

A. polite              

Bạn đang xem: she sent me a letter

Đáp án chủ yếu xác

B. politeness                  

Đáp án A

Vị trí trống không cần thiết tính kể từ vô cụm danh từ

A. polite (adj) lịch sự

B. politeness (n) sự lịch sự

C. politely (adv) một cơ hội lịch sự

D. impoliteness (n) sự bất lịch sự

Dịch nghĩa: Cô ấy tiếp tục gửi mang đến tôi một lá thư nhã nhặn cảm ơn điều chào của tôi.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The International Committee Red Cross has about 12,000 staff members worldwide, about 800 of them working in its Geneva _______.

A. buildings                  

B. factories                    

C. headquarters    

D. companies

Câu 2:

Despite many recent _______ advances, there are parts where schools are not equipped with computers.

A. technologist    

B. technological    

C. technologically          

D. technology

Câu 3:

Daisy has such many things to do that she has no time to go out.

A. has                            

Xem thêm: căn bậc 2 của 2

B. to do                

C. to go                

D. such

Câu 4:

Miss White sang trọng very ______ at my birthday các buổi tiệc nhỏ last night.

A. Beautifully               

B. Beautify                    

C. beauty             

D. Beautiful

Câu 5:

Choose the option which is CLOSEST in meaning with the underlined one.

There were so sánh many members of the political các buổi tiệc nhỏ who had gone against the leader that he resigned.

A. invited            

B. opposed                    

C. insisted            

D. apposed

Câu 6:

My father used lớn giving bủ some good advice whenever I had a problem.

A. problem                   

B. giving               

C. whenever                   

Xem thêm: đầu những năm 70 của thế kỷ 20 tây âu trở thành

D. some good advice