it is firmly believed that books are a primary means for disseminating knowledge and information

Câu hỏi:

16/03/2020 29,480

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) CLOSEST in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: it is firmly believed that books are a primary means for disseminating knowledge and information

It is firmly believed that books are a primary means for disseminating knowledge and information

B. distributing

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án B

A. inventing (v): phát minh.

B. distributing (v): phân vạc, phổ biến

C. classifying (v): phân loại, phân cấp

D. adapting (v): nhận, thực hiện theo

Ta có: disseminate (v) = distribute (v): thông dụng, quảng bá, phân phát

Vậy tớ lựa chọn đáp án thực sự B.

Tạm dịch: Người tớ tin tưởng chắc chắn rằng sách là công thức hầu hết nhằm thông dụng kỹ năng và kiến thức và thông tin

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

You shouldn’t lose heart; success often comes vĩ đại those who are not _______ by failure.s

A. put off

B. turned on

C. left out

D. switched off

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Only after she _______ from a severe illness did she realise the importance of good health

A. would recover

B. had recovered

C. has recovered

D. was recovering

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

It is advisable that the apprentice should be _______ vĩ đại learn the ins and outs of the new job

Xem thêm: c5h10o2 có bao nhiêu đp

A. observant

B. acceptable

C. noticeable

D. permissive

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Mary left trang chủ vĩ đại start an independent life. She realised how much her family meant vĩ đại her

A. Mary left trang chủ vĩ đại start an independent life with a view vĩ đại realising how much her family meant vĩ đại her

B. To realise how much her family meant vĩ đại her, Mary decided vĩ đại leave trang chủ vĩ đại start an independent life

C. Not until Mary had left trang chủ vĩ đại start an independent life did she realise how much her family meant vĩ đại her

D. Only when Mary realised how much her family meant vĩ đại her did she leave trang chủ vĩ đại start an independent life

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.

“Would you lượt thích vĩ đại go vĩ đại the show with me?” Anna said vĩ đại Bella

A. Anna reminded Bella vĩ đại go vĩ đại the show with her

B. Anna persuaded Bella vĩ đại go vĩ đại the show with her

C. Anna invited Bella vĩ đại go vĩ đại the show with her

D. Anna encouraged Bella vĩ đại go vĩ đại the show with her

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

There is no excuse for your late submission! You _______ the report by last Friday.

A. must have finished

B. needn’t have finished

C. should have finished

Xem thêm: bài thơ cảnh ngày hè

D. mightn’t have finished