it is believed that in the near future robots will be used to doing things such as cooking

Câu hỏi:

19/03/2020 35,879

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Bạn đang xem: it is believed that in the near future robots will be used to doing things such as cooking

It is believed that in the near future robots will be used đồ sộ doing things such as cooking.

C. will be used đồ sộ doing

Đáp án chủ yếu xác

Chọn C.

Đáp án C.

Câu sử dụng thể thụ động. “to” chỉ mục tiêu của hành vi, nên sau “to” là V(nguyên thể).

Ta cần thiết phân biệt:

- use đồ sộ + V(nguyên thể): dùng để làm thực hiện gì

- be used đồ sộ +V-ing: tiếp tục thân quen với việc gì vô vượt lên trước khứ và vẫn lưu giữ cho tới lúc này.
Câu bên trên sử dụng thể thụ động của “use”. “to” chỉ mục tiêu của hành vi, nên sau “to” là V(nguyên thể).

Vì vậy: be used đồ sộ doing => used đồ sộ bởi (được dùng nhằm thực hiện...)
Dịch: Người tớ tin cẩn rằng vô sau này ngay sát, robot sẽ tiến hành dùng nhằm thực hiện những việc như nấu bếp.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

The internship in this company ______an influence on him for the rest of his life.

A. had

B. made

C. took

D. gave

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

She smelt something ______ and saw smoke __________.

A. đồ sộ burning – đồ sộ rising

B. burnt- risen

C. burning - rising

D. burn- rise

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Most developing countries are in ________ of capital and technical assistance.

A. lack

Xem thêm: nêu cấu tạo và chức năng của da

B. need

C. shortage

D. excess

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

After five days on trial, the court found him innocent of the crime and he was released.

A. guilty

B. naive

C. innovative

D. humane

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the option that best completes each of the following exchanges.

“I have a terrible headache.”              “________”

A. Maybe. I’m not going đồ sộ the doctors.

B. Not very well. Thanks.

C. Maybe you should take a rest.

D. Not bad. I’m not going đồ sộ the doctors.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions.

The fire was brought under control thanks đồ sộ the night watchman.

A. The nightwatchman must have caused the fire which was brought under control. 

B. But for the nightwatchman, the fire would have been brought under control. 

C. It the nightwatchman had not appeared, the fire would have been brought under control. 

Xem thêm: để xóa một bản ghi ta thực hiện thao tác nào sau đây

D. If it had not been for the nightwatchman, the fire would not have been brought under control.