i remember she wore a

Câu hỏi:

07/09/2021 49,193

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

Bạn đang xem: i remember she wore a

I remember she wore a ______dress đồ sộ go out with her boyfriend last week

A. cốt tông white Vietnamese

B. Vietnamese white cotton

C. white Vietnamese cotton

Đáp án chủ yếu xác

D. white cốt tông Vietnamese

Đáp án C

Kiến thức: Trật tự động tính từ

Giải thích: Theo quy tắc trật tự động tính kể từ nhập câu: OSASCOMP

white – Color; Vietnamese – Origin; cốt tông – Material

Tạm dịch: Tôi ghi nhớ cô ấy đang ăn mặc một cái váy vải vóc cốt tông nước Việt Nam white color nhằm rời khỏi ngoài với chúng ta trai tuần trước

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

When I last saw him, he ______ in London

A. has lived

B. is living

C. was living

D. has been living

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

Many exam candidates lose marks simply ________ they vì thế not read the questions properly

A. because of

B. because

C. due to

D. owing that

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

I deeply regret having spoken đồ sộ her sánh severely yesterday. She was badly hurt

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 trang 21 22

A. If only I could apologize đồ sộ her for having spoken đồ sộ her sánh severely yesterday.

B. I wish I hadn’t spoken đồ sộ her sánh severely yesterday.

B. I wish I hadn’t spoken đồ sộ her sánh severely yesterday.

D. If I hadn’t spoken đồ sộ her sánh severely yesterday, she wouldn’t be badly hurt.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the sentence that best completes each of the following exchanges

David is talking đồ sộ Linda after a tiệc ngọt.

- David: “Would you lượt thích u đồ sộ give you a ride home?”

- Linda: “________”

A. That’s be great, thanks.

B. Sorry, you’re not my type.

C. Yes, I’m riding trang chính now.

D. No, thanks. I don’t lượt thích riding.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

________ the homework, he was allowed đồ sộ go out with his friends.

A. Finishing

B. Finish

C. To finish

D. Having finished

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

A good artist (A) like a good engineer learns (B) as much from (C) their mistakes as (D) from successes

A. like

B. as

C. their

Xem thêm: công thức phân tử của saccarozơ

D. from