i don't think that he has responsed to my email as i have received nothing

Câu hỏi:

23/08/2021 30,862

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. 

Bạn đang xem: i don't think that he has responsed to my email as i have received nothing

I don't think that he has responsed vĩ đại my tin nhắn as I have received nothing.

D. responsed

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

* Response (n): sự phúc âm, sự đáp lại

* Respond (v): phúc âm, vấn đáp.

Sửa: responsed → responded

Tạm dịch: Tôi ko nghĩ về là anh ấy tiếp tục vấn đáp thư của tôi vì như thế tôi ko cảm nhận được gì cả.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

We _________ vĩ đại the hospital vĩ đại visit Mike when he _______ vĩ đại say that he was fine.

A. were driving - called

B. drove - was calling

C. drove - called

D. were driving - was calling

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

They are going vĩ đại have vĩ đại amputate his left leg which was badly injured in the accident.

A. separate

B. cut off

C. mend

D. remove

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Students use the library's computers vĩ đại get access _________ the Internet.

A. with

B. for

Xem thêm: after i lunch i looked for my bag

C. by

D. to

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Since we came here, we _______ a lot of acquaintances.

A. have

B. have had

C. had

D. are having

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the option that best complete each of the following exchanges.

Linda is thanking Daniel for his birthday present.

- Linda: "Thanks for the book. I've been looking it for months." 

- Daniel: " ____________”

A. Thank you for looking for it.

B. You can say that again.

C. I'm glad you lượt thích it.

D. I lượt thích reading books.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

It took him a long time vĩ đại come vĩ đại __________ with the fact that he was homeless.

A. tabs

B. agreement

C. terms

Xem thêm: tinh bột và xenlulozơ khác nhau về

D. acceptance