i deeply regret having spoken to her so severely yesterday. she was badly hurt

Câu hỏi:

08/09/2021 39,229

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

Bạn đang xem: i deeply regret having spoken to her so severely yesterday. she was badly hurt

I deeply regret having spoken vĩ đại her so sánh severely yesterday. She was badly hurt

A. If only I could apologize vĩ đại her for having spoken vĩ đại her so sánh severely yesterday.

B. I wish I hadn’t spoken vĩ đại her so sánh severely yesterday.

Đáp án chủ yếu xác

B. I wish I hadn’t spoken vĩ đại her so sánh severely yesterday.

D. If I hadn’t spoken vĩ đại her so sánh severely yesterday, she wouldn’t be badly hurt.

Đáp án B

Kiến thức : Kết ăn ý câu – câu ước

Giải thích: Câu đề bài:

Tôi vô nằm trong ăn năn hận vì thế vẫn rằng rất rất nặng trĩu điều với cô ấy tối qua chuyện. Cô ấy bị tổn hại áp lực.

Các phương án:

A. Giá nhưng mà tôi rất có thể xin xỏ lỗi cô ấy về sự vẫn rằng rất rất nặng trĩu điều với cô ấy tối qua chuyện. (sai về cấu hình - ở trên đây cần thiết cấu hình điều ước mang lại quá khứ tuy nhiên trên đây lại là điều ước ở thời điểm hiện tại.)

B. Tôi ước tôi dường như không rằng rất rất nặng trĩu điều với cô ấy tối qua chuyện. (đáp án này trúng - cấu hình điều ước mang lại quá khứ)

C. Cô ấy chắc hẳn rằng bị tổn hại áp lực chính vì tôi vẫn rằng rất rất nặng trĩu điều với cô ấy tối qua chuyện. (sai về thì của động kể từ ở mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân – YESTERDAY – thì động kể từ phân chia ở quá khứ đơn)

D. Nếu tôi dường như không rằng rất rất nặng trĩu điều với cô ấy tối qua chuyện, cô ấy không biến thành tổn hại áp lực. (Sai về cấu hình – việc tổn hại này vẫn xẩy ra nên ko thể là câu ĐK lếu láo hợp)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

When I last saw him, he ______ in London

A. has lived

B. is living

C. was living

D. has been living

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

I remember she wore a ______dress vĩ đại go out with her boyfriend last week

A. cốt tông white Vietnamese

B. Vietnamese white cotton

C. white Vietnamese cotton

D. white cốt tông Vietnamese

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 trang 21 22

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

Many exam candidates lose marks simply ________ they tự not read the questions properly

A. because of

B. because

C. due to

D. owing that

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the sentence that best completes each of the following exchanges

David is talking vĩ đại Linda after a các buổi party.

- David: “Would you lượt thích bủ vĩ đại give you a ride home?”

- Linda: “________”

A. That’s be great, thanks.

B. Sorry, you’re not my type.

C. Yes, I’m riding trang chính now.

D. No, thanks. I don’t lượt thích riding.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

________ the homework, he was allowed vĩ đại go out with his friends.

A. Finishing

B. Finish

C. To finish

D. Having finished

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

A good artist (A) like a good engineer learns (B) as much from (C) their mistakes as (D) from successes

A. like

B. as

C. their

Xem thêm: đề văn cuối kì 1 lớp 9

D. from