he may be shy now

Câu hỏi:

27/03/2020 37,880

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to lớn the underlined part in each of the following questions.

He may be shy now, but he’ll soon come out of his shell when he meets the right girl.

Bạn đang xem: he may be shy now

B. become confident

Đáp án chủ yếu xác

Chọn B

Kiến thức: Từ đồng nghĩa tương quan.

Giải thích:

come out of his shell: trở thành thỏa sức tự tin rộng lớn khi truyện trò với những người khác

hole: ẩn nấp

become confident: trở thành tự động tin

shed: lột vỏ

become shy: trở thành lo ngại ngùng

=> come out of his shell = become confident

Tạm dịch: Bây giờ, hoàn toàn có thể anh ấy còn lo ngại ngùng, tuy nhiên anh ấy tiếp tục sớm trở thành thỏa sức tự tin khi bắt gặp cô nàng tương thích.

Đáp án: B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

His father used to lớn be a __________ professor at the university. Many students worshipped him.

A. distinguishing

B. distinct

C. distinctive

D. distinguished

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Every __________ piece of equipment was sent to lớn the fire.

A. disposable

B. consumable

C. spendable

D. available

Xem thêm: hình nón được tạo thành như thế nào

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentences that best completes each of the following exchanges.

Jenny: “I think higher living standard is one of the reason that many people want to lớn be a đô thị dweller.” Mark: “__________”

A. Why not?

B. I couldn’t agree more.

C. It’s nice of you to lớn say so sánh.

D. That’s quite all right.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

__________ as a masterpiece, a work of art must transcend the ideals of the period in which it was created.

A. In order to lớn be ranking

B. Ranking

C. Being ranked

D. To be ranked

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

He bought a lot of books, none of them he has ever read.

A. bought

B. none

C. them

D. has ever read

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

There is few evidence that the children in language classrooms learn foreign languages any better than vãn adults in similar classroom situation.

A. few evidence

B. in language classrooms 

C. any better

Xem thêm: phân tích nhân vật huấn cao trong tác phẩm chữ người tử tù

D.  classroom situation