fe(oh)2 ra fe2o3

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

4 FeII - 4 e- 4 FeIII (Oxidation)

Xem thêm: dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

2 O0 + 4 e- 2 O-II (Reduktion)

Xem thêm: các dạng toán vi ét thi vào lớp 10

Fe(OH)2 ist ein Reduktionsmittel, O2 ist ein Oxidationsmittel.

Reaktanten:

 • Fe(OH)2
  • Namen: Eisen(II)-hydroxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Eisendihydroxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
  • Erscheinungsbild: Weißer Feststoff Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
 • O2
  • Namen: Molekularer Sauerstoff Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, O2 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, Dioxygen Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, Disauerstoff Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07

Produkte:

 • Fe2O3
  • Namen: Eisen(III)-oxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, * Hämatit (Mineral) Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, Eisen(III)oxid Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07
  • Erscheinungsbild: Rote bis schwarze Kristalle Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
 • H2O