công thức tính điện dungBài ghi chép Cách tính năng lượng điện dung, tích điện của tụ năng lượng điện với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác luyện Cách tính năng lượng điện dung, tích điện của tụ năng lượng điện.

Cách tính năng lượng điện dung, tích điện của tụ năng lượng điện (hay, chi tiết)

A. Phương pháp & Ví dụ

Vận dụng công thức:

Bạn đang xem: công thức tính điện dung

- Điện dung của tụ điện: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

- Năng lượng của tụ điện: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

Quảng cáo

Ví dụ 1: Đặt nhập nhì đầu tụ năng lượng điện một hiệu năng lượng điện thế 10V thì tụ tích được một năng lượng điện lượng là trăng tròn.10-9 C. Điện dung của tụ là:

Hướng dẫn:

Ta có: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

Ví dụ 2: Để tụ tích một năng lượng điện lượng 10 nC thì bịa đặt nhập nhì đầu tụ một hiệu năng lượng điện thế là 2V. Để tụ ê tích được một năng lượng điện lượng là 2,5 nC thì phải để nhập nhì đầu tụ một hiệu năng lượng điện thế:

Hướng dẫn:

Ta với năng lượng điện dung của tụ là Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

Để tụ ê tích được một năng lượng điện lượng là 2,5 nC thì phải để nhập nhì đầu tụ một hiệu năng lượng điện thế:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

Ví dụ 3: Một tụ năng lượng điện được tích năng lượng điện vày một hiệu năng lượng điện thế là 10V thì tích điện của tụ là 10mJ. Nếu mong muốn tích điện của tụ là 22,5mJ thì phải để nhập nhì đầu tụ một hiệu năng lượng điện thế:

Quảng cáo

Hướng dẫn:

Điện dung của tụ là

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

Nếu mong muốn W = 22,5.10-3 J thì

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

Ví dụ 4: Một tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C1 = 0,2 μF khoảng cách thân thuộc nhì bạn dạng là d1 = 5 centimet được hấp thụ năng lượng điện cho tới hiệu năng lượng điện thế U = 100 V.

a) Tính tích điện của tụ năng lượng điện.

b) Ngắt tụ thoát ra khỏi mối cung cấp năng lượng điện. Tính chừng phát triển thành thiên tích điện của tụ Khi dịch 2 bạn dạng lại sát còn xa nhau chừng d2 = 1 centimet.

Hướng dẫn:

a) Năng lượng của tụ điện:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

b) Điện dung của tụ điện:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

    + Điện dung của tụ năng lượng điện khi sau:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

    + Điện tích của tụ khi đầu: Q1 = C1U1 = 0,2.10-6.100 = 2.10-5 C

    + Vì ngắt tụ thoát ra khỏi mối cung cấp nên năng lượng điện ko thay đổi, tự đó: Q2 = Q1

    + Năng lượng khi sau: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

    + Độ phát triển thành thiên năng lượng: ΔW = W2 – W1 = -8.10-4 J < 0 ⇒ tích điện giảm

Quảng cáo

Ví dụ 5: Tụ phẳng lì không gian d = 1,5cm nối với mối cung cấp U = 39kV (không đổi).

a) Tụ với hư vô nếu như biết năng lượng điện ngôi trường số lượng giới hạn của không gian là 30kV/cm?

b) Sau ê bịa đặt tấm thủy tinh nghịch với ε = 7, l = 0,3cm và năng lượng điện ngôi trường số lượng giới hạn 100kV/cm vào lúc thân thuộc, tuy nhiên song 2 bạn dạng. Tụ với hư hỏng không?

Xem thêm: biển đông là cầu nối giữa hai đại dương

Hướng dẫn:

– Điện ngôi trường thân thuộc nhì bạn dạng tụ là:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

a) Trường ăn ý năng lượng điện ngôi trường số lượng giới hạn vày 30 kV/cm: Vì E < Egh nên tụ không biến thành hư hỏng.

b) Trường ăn ý năng lượng điện ngôi trường số lượng giới hạn vày 100 kV/cm: Khi với tấm thủy tinh nghịch, năng lượng điện dung của tụ tạo thêm, năng lượng điện ở những bạn dạng tụ tạo thêm thực hiện cho tới năng lượng điện ngôi trường nhập không gian khí cũng tạo thêm.

Gọi E1 là độ mạnh năng lượng điện ngôi trường nhập phần ko khí; E2 là độ mạnh năng lượng điện ngôi trường nhập phần thủy tinh nghịch. Ta có:

U = E1(d – l) + E2lVật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

Vì E1 > Egh = 30 kV/cm nên không gian bị đâm xuyên và trở thành dẫn năng lượng điện, Khi ê hiệu năng lượng điện thế U của mối cung cấp bịa đặt thẳng nhập tấm thủy tinh nghịch, năng lượng điện ngôi trường nhập tấm thủy tinh nghịch là:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án > Egh = 100 kV/cm nên thủy tinh nghịch bị đâm xuyên, tụ năng lượng điện bị hư hỏng.

B. Bài tập

Bài 1: Một tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung 2μF. Khi bịa đặt một hiệu năng lượng điện thế 4V nhập nhì bạn dạng tụ thì tụ năng lượng điện được năng lượng điện lượng bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Ta có: Q = CU = 2.10-6.4 = 8.10-6 C

Quảng cáo

Bài 2: Nếu bịa đặt nhập nhì đầu tụ một hiệu năng lượng điện thế 4V thì tụ tích được năng lượng điện lượng là 2μ C. Nếu bịa đặt nhập nhì đầu tụ một hiệu năng lượng điện thế 10V thì tụ tích được năng lượng điện lượng bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Ta có: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án. Khi bịa đặt nhập nhì đầu tụ một hiệu năng lượng điện thế 10V thì tụ tích được năng lượng điện lượng là: Q = CU' = 0,5.10-6.10 = 5.10-6 C.

Bài 3: Hai đầu tụ với năng lượng điện dung là trăng tròn μF thì hiệu năng lượng điện thế là 5V thì tích điện tích được bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Năng lượng tích được là

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

Bài 4: Giữa nhì bạn dạng tụ phẳng lì xa nhau chừng 1 centimet với cùng một hiệu năng lượng điện thế 10V. Cường chừng năng lượng điện ngôi trường trong tâm tụ bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

Bài 5: Một tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung 5.10-6 F. Điện tích của tụ năng lượng điện vày 86 μC. Hiệu năng lượng điện thế bên trên nhì bạn dạng tụ năng lượng điện vày bao nhiêu?

Lời giải:

Ta có: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ năng lượng điện đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

Xem tăng những dạng bài bác luyện Vật Lí lớp 11 với nhập đề đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Cách giải bài bác luyện về Tụ điện
 • Dạng 1: Cách tính năng lượng điện dung, tích điện của tụ điện
 • Trắc nghiệm tính năng lượng điện dung, tích điện của tụ điện
 • Dạng 2: Tụ năng lượng điện phẳng
 • Trắc nghiệm về tụ năng lượng điện phẳng
 • Dạng 3: Ghép tụ năng lượng điện tiếp nối đuôi nhau, tuy nhiên song
 • Trắc nghiệm Ghép tụ năng lượng điện tiếp nối đuôi nhau, tuy nhiên song

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: công thức tính điện dung

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


tu-dien.jspGiải bài bác luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học