cho từ từ dung dịch nh3 đến dư vào dung dịch chứa chất nào sau đây thì thu được kết tủa

Câu hỏi:

23/03/2020 65,828

Chọn đáp án A

Phương trình hóa học:

AlCl3 + 3H2O + 3NH3 → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

NH3 là 1 bazơ yếu đuối nên Al(OH)3 ko tan vô NH3

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vai trò của NH3 vô phản xạ

4NH3 + 5O2 Pt850900Co 4NO + 6H2O là

A. hóa học khử

B. axit.             

C. hóa học oxi hóa

D. bazơ.

Câu 2:

Trong chống thực nghiệm, người tao rất có thể thu khí NH3 vị phương pháp

A. đẩy nước

B. chưng cất

C. đẩy bầu không khí với mồm bình ngửa

D. đẩy bầu không khí với mồm bình úp ngược

Câu 3:

Khi nói đến muối hạt amoni, tuyên bố không đích thị là 

A. Muối amoni dễ dàng tan vô nước

B. Muối amoni là hóa học năng lượng điện li mạnh

Xem thêm: dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

C. Muối amoni tầm thường bền với nhiệt

D. Dung dịch muối hạt amoni với đặc thù bazơ

Câu 4:

Dung dịch NH3 rất có thể thuộc tính được với những dung dịch 

A. HCl, CaCl2

B. KNO3, H2SO4

C. Fe(NO3)3, AlCl3

D. Ba(NO3)2, HNO3

Câu 5:

Dãy bao gồm toàn bộ những hóa học Lúc thuộc tính với HNO3 thì HNO3 chỉ thể hiện nay tính oxi hoá là:

A. Mg, H2S, S, Fe3O4, Fe(OH)2

B. Al, FeCO3, HI, CaO, FeO

C. Cu, C, Fe2O3, Fe(OH)2, SO2

D. Na2SO3, P.., CuO, CaCO3, Ag

Câu 6:

Cho Fe(III) oxit thuộc tính với axit nitric thì thành phầm chiếm được là

A. Fe(NO3)3, NO và H2O

B. Fe(NO3)3, NO2 và H2O

C. Fe(NO3)3, N2 và H2O

Xem thêm: công thức phân tử của saccarozơ

D. Fe(NO3)3 và H2O