câu tường thuật dạng câu hỏi

Thứ tự động của từ

Thông thông thường trật tự kể từ được dùng trong những thắc mắc được trần thuật, này là công ty kể từ đứng trước động kể từ và ko quan trọng nên dùng 'do' hoặc 'did':

Bạn đang xem: câu tường thuật dạng câu hỏi

Ví Dụ
Tường thuật trực tiếp Tường thuật con gián tiếp
"Where does Peter live?" She asked him where Peter lived.
"Where are you going?" She asked where I was going.
"Why is she crying?" He asked why she was crying.
Câu chất vấn với Yes / no

Loại thắc mắc này được trả quý phái dạng được trần thuật bằng phương pháp dùng 'ask' + 'if / whether' + mệnh đề:

Ví Dụ
Tường thuật trực tiếp Tường thuật con gián tiếp
"Do you speak English?" He asked má if I spoke English.
"Are you British or American?" He asked má whether I was British or American.
"Is it raining?" She asked if it was raining.
"Have you got a computer?" He wanted vĩ đại know whether I had a computer.
"Can you type?" She asked if I could type.
"Did you come by train?" He enquired whether I had come by train.
"Have you been vĩ đại Bristol before?" She asked if I had been vĩ đại Bristol before.
Từ bịa đặt câu hỏi

Xem thêm: 10 / 10 bằng mấy

Loại thắc mắc này được trả quý phái dạng được trần thuật bằng phương pháp sử dụng  'ask' (hoặc động kể từ khác ví như 'ask') + kể từ bịa đặt thắc mắc + mệnh đề. Mệnh đề chứa chấp thắc mắc, theo dõi trật tự kể từ thường thì và với việc thay cho thay đổi thì quan trọng.

Xem thêm: truyện cổ tích cây khế

Ví Dụ
Tường thuật trực tiếp Tường thuật con gián tiếp
"What is your name?" he asked má. He asked má what my name was.
"How old is your mother?", he asked. He asked how old her mother was.
The policman said vĩ đại the boy, "Where tự you live?" The policeman asked the boy where he lived.
"What time does the train arrive?" she asked. She asked what time the train arrived.
"When can we have dinner?" she asked. She asked when they could have dinner.
Peter said vĩ đại John, "Why are you so sánh late?" Peter asked John why he was so sánh late.