bài tập câu điều kiện loại 1 2Bài viết lách 100 Bài tập luyện về câu ĐK loại 1 và 2 đem đáp án cụ thể giúp cho bạn được thêm mối cung cấp bài bác tập luyện tự động luyện nhằm nắm rõ cách dùng câu ĐK loại 1 và 2 kể từ cơ giúp cho bạn học tập chất lượng tốt Ngữ pháp Tiếng Anh rộng lớn.

100 Bài tập luyện câu ĐK loại 1 và 2 đem đáp án

Bài tập luyện câu ĐK loại 1 và 2 (phần 1)

Bài 1: Put the verb into the correct form

Bạn đang xem: bài tập câu điều kiện loại 1 2

1. They would be offended if I didn't go lớn their các buổi tiệc nhỏ. (not/go)

2. If you took more exercise, you would feel better. (feel)

3. If they offered mạ the job, I think I .... it. (take)

4. A lot of people would be out of work if the siêu xe factory ....(close down)

5. If I sold my siêu xe I .... much money for it. (not/get)

6. What would happen if somebody .... that red button? (press)

7. I don't think there's any chance that Grey and Emma will get married. I'd be absolutely astonished if they ..... (do)

8. Liz gave mạ this ring. She .... (be) very upset if I lost it.

9. Dave and Kate are expecting us. They would be very disappointed if we ..... (not/come)

10. Would Steve mind if I .... his xe đạp without asking him? (borrow)

11. What would you vì thế if somebody .... (in here) with a gun. (walk)

12. I'm sure Sue .... if you explained the situation lớn her. (understand)

Đáp án & Hướng dẫn:

3. 'd better/ would take

4. closed down

5. wouldn't get

6. pressed

7. did

8. 'd be/ would be

9. didn't come

10. borrowed

11. walked

12. would understand

Quảng cáo

Bài 2:You ask a friend lớn imagine these situations You ask What would you vì thế if .... ?

1. (imagine – you win a lot of money)

What would you vì thế if you won a lot of money.

2. (imagine – you lose your passport)

What ........................

3. (imagine – there's a fire in the building)

.............................

4. (imagine – you're in a lift and it stops between floors)

............................

Đáp án & Hướng dẫn:

2. What would you vì thế if you lost passport?

3. What would you vì thế if there was/were a fire in the buiding?

4. What would you vì thế if you were in a lift and I stopped between floors?

Bài 3:Answer the questions in the way shown.

1. A: Shall we catch the 10.30 train?

    B: No. (arrive too early) If we caught the 10.30 train we'd arrive too early.

2. A: Is Kevin going lớn take his driving test?

    B: No. (fail) If he ..........................................

3. A: Why don't we stay at a hotel?

    B: No. (cost too much) If ....................................

4. A: Is Sally going lớn apply for the job?

    B: No. (no/get it) If ........................................

5. A: Let's tell them the truth.

    B: No. (not/believe us) If ...................................

6. A: Why don't we invite Bill lớn the party?

    B: No. (have lớn invite his friends too) ......................

Đáp án & Hướng dẫn:

2. If he took his driving test, he'd fail.

3. If we stayed at a khách sạn, it would cost too much.

4. If she applied for the job, she wouldn't get in.

5. If we told them the truth, they wouldn't believe us.

6. If we invited Bil, we'd have lớn invite his friends too.

Quảng cáo

Bài 4:Use your own ideas lớn complete these sentences.

1. If you took more exercise, you'd feel better.

2. I'd be veryangry if ..........................................

3. If I didn't go lớn work tomorrow ..............................

4. Would you go lớn the các buổi tiệc nhỏ of .................................

5. If you bought some new clothes ...............................

6. Would you mind if ............................................

Đáp án & Hướng dẫn:

Example answers:

2. I 'd be very angry if somebody broke into my house.

3. If I didn't go lớn work tomorrow, I'd have a much nicer day kêu ca usual.

4. Would you go lớn the part if you were invited?

5. If you bought some new clothes, you'd feel much better.

6. Would you mind if I didn't go out with you this evening.

Bài tập luyện câu ĐK loại 1 và 2 (phần 2)

Bài 1: Put the verb into the correct form

1. They would be offended if I didn't go lớn their các buổi tiệc nhỏ. (not/go)

2. If you took more exercise, you would feel better. (feel)

3. If they offered mạ the job, I think I .... it. (take)

4. A lot of people would be out of work if the siêu xe factory ....(close down)

5. If I sold my siêu xe I .... much money for it. (not/get)

6. What would happen if somebody .... that red button? (press)

7. I don't think there's any chance that Grey and Emma will get married. I'd be absolutely astonished if they ..... (do)

8. Liz gave mạ this ring. She .... (be) very upset if I lost it.

9. Dave and Kate are expecting us. They would be very disappointed if we ..... (not/come)

10. Would Steve mind if I .... his xe đạp without asking him? (borrow)

11. What would you vì thế if somebody .... (in here) with a gun. (walk)

12. I'm sure Sue .... if you explained the situation lớn her. (understand)

Đáp án & Hướng dẫn:

3. 'd better/ would take

4. closed down

5. wouldn't get

6. pressed

7. did

8. 'd be/ would be

9. didn't come

10. borrowed

11. walked

12. would understand

Bài 2:You ask a friend lớn imagine these situations You ask What would you vì thế if .... ?

1. (imagine – you win a lot of money)

What would you vì thế if you won a lot of money.

2. (imagine – you lose your passport)

What ........................

3. (imagine – there's a fire in the building)

.............................

4. (imagine – you're in a lift and it stops between floors)

............................

Đáp án & Hướng dẫn:

2. What would you vì thế if you lost passport?

3. What would you vì thế if there was/were a fire in the buiding?

Xem thêm: căn bậc 2 của 2

4. What would you vì thế if you were in a lift and I stopped between floors?

Bài 3:Answer the questions in the way shown.

1. A: Shall we catch the 10.30 train?

B: No. (arrive too early) If we caught the 10.30 train we'd arrive too early.

2. A: Is Kevin going lớn take his driving test?

B: No. (fail) If he ..........................................

3. A: Why don't we stay at a hotel?

B: No. (cost too much) If ....................................

4. A: Is Sally going lớn apply for the job?

B: No. (no/get it) If ........................................

5. A: Let's tell them the truth.

B: No. (not/believe us) If ...................................

6. A: Why don't we invite Bill lớn the party?

B: No. (have lớn invite his friends too) ......................

Đáp án & Hướng dẫn:

2. If he took his driving test, he'd fail.

3. If we stayed at a khách sạn, it would cost too much.

4. If she applied for the job, she wouldn't get in.

5. If we told them the truth, they wouldn't believe us.

6. If we invited Bil, we'd have lớn invite his friends too.

Bài 4:Use your own ideas lớn complete these sentences.

1. If you took more exercise, you'd feel better.

2. I'd be veryangry if ..........................................

3. If I didn't go lớn work tomorrow ..............................

4. Would you go lớn the các buổi tiệc nhỏ of .................................

5. If you bought some new clothes ...............................

6. Would you mind if ............................................

Đáp án & Hướng dẫn:

Example answers:

2. I 'd be very angry if somebody broke into my house.

3. If I didn't go lớn work tomorrow, I'd have a much nicer day kêu ca usual.

4. Would you go lớn the part if you were invited?

5. If you bought some new clothes, you'd feel much better.

6. Would you mind if I didn't go out with you this evening.

Ngữ pháp câu ĐK loại 1, loại 2

A. Câu ĐK loại 1 và 2 vô giờ đồng hồ Anh

Bạn theo đuổi dõi và đối chiếu những ví dụ sau:

Ví dụ 1:

Sue has lost her watch. She thinks it may be at Ann's house.

(Sue vẫn làm mất đi cái đồng hồ thời trang của cô ấy ấy. Cô ấy nghĩ về nó hoàn toàn có thể trong nhà Ann.)

- SUE: I think I left my watch at your house. Have you seen it?

(Tôi nghĩ về bản thân nhằm kiểu mẫu đồng hồ thời trang trong nhà các bạn rồi. quý khách hàng đem nhận ra nó không?)

- ANN: No, but I'll have a look when I get home page. IF I FIND IT, I'll tell you.

(Không, tuy nhiên tôi tiếp tục xem xét lại Lúc tôi về căn nhà. Nếu tôi tìm kiếm được, tôi tiếp tục phát biểu với các bạn.)

Trong ví dụ này, Ann cảm nhận thấy mang trong mình 1 năng lực thực tiễn rằng cô ấy tiếp tục nhìn thấy cái đồng hồ thời trang của Sue nhằm quên trong nhà bản thân. Vì vậy cô ấy nói:

If I find ..., I'll ...: nếu như tôi nhìn thấy ... , tôi tiếp tục ...

Đây cũng chính là cấu tạo của câu ĐK loại 1, là loại câu ĐK đem thực ở lúc này.

Ví dụ 2:

Ann says: IF I FOUND a wallet in the street, I'D take it lớn the police.

(Ann nói: nếu như tôi nhặt được một chiếc ví bên trên lối, tôi tiếp tục đem nó cho tới bốt công an.)

Đây là 1 trong trường hợp không giống. Tại ví dụ này, Ann ko nghĩ về cho tới hướng nhìn thực tiễn của yếu tố. Cô ấy đang được giả thiết một trường hợp và ko mong đợi nhìn thấy một chiếc ví phía trên lối. Vì vậy cô ấy nói:

If I found ..., I'd (=I would)...(KHÔNG sử dụng "If I find ..., I'll ...")

Khi các bạn giả thiết một trường hợp tương tự động vì vậy, các bạn dùng cấu trúc:

If + thì vượt lên khứ (ví dụ: if I found/if you were/if we didn't ...)

Động kể từ ở thì vượt lên khứ tuy nhiên cấu tạo đó lại ko đem nghĩa vượt lên khứ.

Đây cũng chính là cấu tạo của câu ĐK loại 2, là loại câu ĐK không tồn tại thực ở lúc này.

Ví dụ:

- What would you vì thế if you won a million pounds?

(we don't really expect this lớn happen)

Bạn tiếp tục làm những gì nếu như khách hàng tìm được một triệu bảng?

(chúng tớ ko thực sự mong đợi điều này tiếp tục xảy ra)

- I don't really want lớn go lớn their các buổi tiệc nhỏ, but I probably will go.

They'd be offended if I didn't go.

(Tôi thiệt sự không thích cho tới buổi tiệc của mình, tuy nhiên hoàn toàn có thể tôi tiếp tục lên đường.)

(Họ tiếp tục giẫn dữ nếu như tôi ko cho tới.)

(- Sarah has decided not lớn apply for the job. She isn't really qualified for it, so sánh she probably wouldn't get it if she applied.

(Sarah vẫn đưa ra quyết định ko nộp đơn ứng tuyển nữa. Cô ấy thực sự ko đầy đủ năng lượng mang đến việc cơ, vậy nên cô ấy hoàn toàn có thể không sở hữu và nhận được việc nếu như cô ấy nộp đơn.)

B. Có dùng would vô mệnh đề if

Thông thường tất cả chúng ta ko dùng would vô mệnh đề if.

Ví dụ:

- I'd be very frightened if somebody pointed a gun at mạ.

(KHÔNG phát biểu "if somebody would point")

(Tôi tiếp tục rất rất hoảng ai cơ chĩa súng vô tôi.)

- If I didn't go lớn their các buổi tiệc nhỏ, they'd be offended.

(KHÔNG phát biểu "If I wouldn't go")

(Nếu tôi ko cho tới buổi tiệc của mình, chúng ta tiếp tục giẫn dữ.)

Nhưng các bạn cũng hoàn toàn có thể dùng "if ...would ..." khi chúng ta đòi hỏi một người thao tác làm việc gì cơ.

Ví dụ:

- "from a formal letter" I would be grateful if you would send mạ your brochure as soon as possible.

("trong một lá thư phó dịch" Tôi tiếp tục hàm ân nếu như quí ông gửi cho tới mang đến tôi cuốn tự động reviews càng nhanh càng chất lượng tốt.)

- "Shall I close the door?" "Yes, please, if you would."

("Tôi hoàn toàn có thể tạm dừng hoạt động được không?" "Vâng, chúng ta có thể nếu như bạn thích.")

C. Trong mệnh đề sót lại (không nên mệnh đề if), tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng would ('d)/wouldn't

Ví dụ:

- If you took more exercise, you'd (=you would) probably feel healthier.

(Nếu các bạn thường xuyên tập luyện thể dục thể thao rộng lớn, các bạn sẽ cảm nhận thấy mạnh khỏe khoắn rộng lớn.)

- Would you mind if I use your phone?

(Bạn vui vẻ lòng chứ nếu như tôi dùng điện thoại cảm ứng thông minh của bạn?)

- I'm not tired enough lớn go lớn bed yet. I wouldn't sleep. (if I went lớn bed now)

(Tôi ko vượt lên mệt nhọc nhằm nên lên đường ngủ đâu. Tôi sẽ không còn ngủ được. (nếu tôi lên đường ngủ bây giờ))

Với loại câu ĐK này, các bạn cũng hoàn toàn có thể dùng couldmight để thay thế thế mang đến would.

Ví dụ:

- If you took more exercise, you might feel healthier.

= it is possible that you would feel healthier

(= hoàn toàn có thể các bạn sẽ cảm nhận thấy mạnh khỏe khoắn rộng lớn đấy)

- If it stopped raining, we could go out.

(=we would be able lớn go out)

(Nếu trời tạnh mưa, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể đi dạo.)

D. cũng có thể dùng when thay cho mang đến if không?

Với nhị loại câu ĐK vô chương này (câu ĐK loại 1 và câu ĐK loại 2), tất cả chúng ta ko dùng when để thay thế thế mang đến if.

Ví dụ:

- They would be offended if we didn't accept their invitation.

(KHÔNG phát biểu 'when we didn't)

(Họ tiếp tục giẫn dữ nếu như tất cả chúng ta ko đồng ý điều mời mọc của mình.)

- What would you vì thế if you were bitten by a snake?

(KHÔNG phát biểu 'when you were bitten')

(Bạn tiếp tục làm những gì nếu như khách hàng bị rắn cắn?)

Xem thêm thắt bài bác tập luyện ngữ pháp Tiếng Anh đem đáp án cụ thể hoặc khác:

  • Bài tập luyện Cấu trúc I wish
  • Bài tập luyện Câu ĐK loại 3
  • Bài tập luyện Câu bị động
  • Bài tập luyện Mẫu câu It is said that, He is said to
  • Bài tập luyện Mẫu câu Have something done
  • Bài tập luyện Câu trần thuật - Reported Speech
  • Bài tập luyện Câu căn vặn & Cách bịa câu hỏi

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Bài tập luyện ngữ pháp giờ đồng hồ Anh của công ty chúng tôi một trong những phần dựa vào cuốn sách English Grammar In Use của người sáng tác Raymond Murphy.

Follow fanpage facebook của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá thể Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack nhằm kế tiếp theo đuổi dõi những loạt bài bác tiên tiến nhất về Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, luyện đua TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... tiên tiến nhất của công ty chúng tôi.